Od powstania leskiego po Samoobronę – podcast o protestach wiejskich w XX wieku

Od powstania leskiego po Samoobronę – podcast o protestach wiejskich w XX wieku

Od spontanicznego oporu wiejskiego wobec poborców podatków w II Rzeczpospolitej, przez walkę z kolektywizacją i Solidarność Rolników Indywidualnych w PRL-u po Samoobronę w III Rzeczpospolitej. W 9. odcinku podcastu Wszyscy Jesteśmy ze Wsi opisujemy historię protestów, strajków i demonstracji na wsi w wieku XX. Patronem medialnym serii podcastów jest „Nowy Obywatel”.

Razem ze zniknięciem pańszczyzny chłopi nie znaleźli się na prostej ścieżce rozwoju.Wieś nieustannie trapiła bieda, wykluczenie, brak dostępu do edukacji. Część chłopów angażowała się politycznie, część organizowała spółdzielczość i samopomoc. Mimo odzyskania niepodległości nadal nie rozwiązana kwestii oczekiwanej przez chłopów reformy rolnej – mówi prowadzący podcast Michał Rauszer.

W audycji omawiane są między innymi rozruchy na wsi czasów początków niepodległości. – Przyczyny to m.in. osadzenie w ciężkiej sytuacji ekonomicznej chłopów czy pozostałości z czasów feudalnych, nieuregulowane kwestie odrobków czy wspólnot gruntowych. Mieliśmy również przyczyny polityczne (…) część z nich były powodowane inspiracjami rewolucyjnymi, komunistycznymi, ale nie warto tego elementu przeceniać – mówi gość podcastu prof. Janusz Mierzwa z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautor książki „Oblicza buntu społecznego w II Rzeczpospolitej Doby Wielkiego Kryzysu”.

W latach 30., po wybuchu Wielkiego Kryzysu, przeważały natomiast niepokoje związane z ściąganiem należności podatkowych bądź stawianiem wymagań. – Miały one charakter żywiołowy, oddolny (…). Tło stanowiła arogancja, bezwzględność urzędników, niebranie pod uwagi stanu materialnego, w którym znajdowali się mieszkańcy wsi. Dochodziło do starć fizycznych (…) Większość tych wypadków miało punktowy charakter – nie rozlewały się na większą liczbę miejscowości, za wyjątkiem powstania leskiego – mówi profesor Piotr Cichoradzki z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor wspomnianej książki.

W podcaście wspomina również o oporze przeciwko narzucanej w latach 50. kolektywizacji – jednym z głównych problemów dla ówczesnej władzy komunistycznej. Kolejnym ruchem politycznym na wsi była Solidarność Rolników Indywidualnych w latach 80., która spotkała się z dużymi trudnościami przy rejestracji.

Wreszcie – wspominamy o reakcji społecznej na wsi w czasach transformacji: Po 1989 roku zasadniczym punktem wobec którego mieszkańcy wsi stawiali opór były reformy liberalizmu i urynkowienia. Głównym problemem było zadłużenie (…) Po reformach Leszka Balcerowicza oprocentowanie kredytów poszybowało i rolnicy nie byli w stanie ich spłacać, a bez nich nie byli w stanie rozwijać swoich gospodarstw – mówi Rauszer, tłumacząc w podcaście przyczyny powstania ruchów takich jak Samoobrona w latach 90.

To już 9. odcinek podcastu „Wszyscy jesteśmy ze wsi”. Można go odsłuchać tutaj: Cały odcinek pod linkiem: https://open.spotify.com/episode/04FVAu6JWnEj6ZXXn2oi9K?si=OFznBxGOR5ugXFxCi6XgeQ

Pozostałe dostępne są w Spotify, Google Podcast, iTunesFacebooku.

Stowarzyszenie Folkowisko wywodzi się ze wsi Gorajec na Roztoczu Wschodnim, jednak organizuje działania zarówno na szczeblu lokalnym (wieś, gmina, powiat) jak i ogólnokrajowym i międzynarodowym. Od początku swego istnienia działa na rzecz zmiany społecznego odbioru kultury wiejskiej, podejmując tematy, które są w dominującej narracji pomijane lub traktowane w sposób stereotypowy.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Na dźwigu maksymalnie osiem godzin

Na dźwigu maksymalnie osiem godzin

Związkowcy zrzeszający operatorów żurawi wysokościowych alarmują o nieprawidłowościach, jakie mają mieć miejsce na polskich budowach. Mimo zmian w prawie pracownicy ci pracują nawet po 300 godzin miesięcznie, a ewidencja czasu pracy jest fałszowana.

Jak informuje Międzyzakładowa Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, nadchodzi czas na rozpoczęcie walki o zgodny z prawem czas pracy operatorów żurawi. Minimalny czas pracy operatora wynosi 10, a często 12 godz. na dobę przez sześć dni w tygodniu z 8 godziną sobotą. Bywa, że operator pracuje 300 godz. miesięcznie – alarmują związkowcy.

W 2018 r., po dwóch latach starań, udało się wprowadzić w życie rozporządzenie regulujące czas pracy operatorów żurawi. W rozporządzeniu zapisano, że czynności operatora żurawia nie mogą być wykonywane dłużej niż przez 8 godzin na dobę. W praktyce jednak trudno znaleźć budowę, na której operator pracuje jedynie 8 godzin. Operatorzy, którzy nie chcą łamać zasad BHP zapisanych w rozporządzeniu, są wyrzucani z budów przez ich kierownictwo – mówią związkowcy.

Co więcej, wskazują, że ewidencja czasu pracy opera się fałszowanych raportach. Zdradzają, że w proceder fałszowania zaangażowani zarówno główni wykonawcy, jak i podwykonawcy, w tym firmy wynajmujące żurawie wieżowe. Zaś nie wyłapują tego kontrole PIP, bo – zdaniem związkowców – są zbyt ogólne. Takie podejście do zasad BHP na budowach – zdaniem związkowców – powoduje, że budownictwo jest co roku branżą, w której występuje największa liczba wypadków śmiertelnych.

W związku z tym domagamy się od rządu wprowadzenia pomiaru czasu pracy operatorów żurawi za pomocą przyrządu zaprojektowanego w taki sposób, by uniemożliwiał on ingerencję w dokonywany nim pomiar (tachograf). Podobne rozwiązanie znajduje się w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U z 2012 r., poz. 1155). Ewidencja czasu pracy za pomocą służących do tego urządzeń przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia wyczerpania pracą operatorów i tym samym do poprawy bezpieczeństwa na budowach – wskazują rozwiązanie związkowcy.

W sobotę 24 października operatorzy i Związek Zawodowy Kierowców RP rozpoczną protest przed budynkiem Ministerstwa Rozwoju.

 

 

Pandemia utrudnia pracę niepełnosprawnym

Pandemia utrudnia pracę niepełnosprawnym

Podczas pandemii odnotowano spadek liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zmniejszenie liczby godzin pracy, co przekłada się na obniżenie otrzymywanego przez nie wynagrodzenia.

Według informacji portalu pulshr.pl, druga edycja badań Fundacji Aktywizacja dotyczących rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa została wykonana niecałe pół roku po pierwszej edycji. Z analizy wynika, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła zasadniczo na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy mimo trwającej pandemii wykazali się dużym zaangażowaniem w poszukiwaniu nowej pracy po jej utracie lub aktywnością w zakresie zmiany pracy na atrakcyjniejszą. Zaobserwowano dużą motywację i gotowość do pracy, utrzymaną mimo niesprzyjających warunków.

Gorzej jednak z podejściem pracodawców. Pogłębiona analiza porównawcza wyników obu badań wskazuje na kilka trendów zmian w warunkach pracy. Mimo wysokiego wskaźnika utrzymania zatrudnienia (78,8 proc.), zaobserwowano spadek liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Analizując wyniki badania możemy zaobserwować niepokojący spadek jakości zatrudnienia. Biorąc pod uwagę dane dotyczące niskich wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami niezbędne są działania, które będą wspierać pracujące już osoby z niepełnosprawnością nie tyle w utrzymaniu zatrudnienia, co w utrzymaniu jego jakości. Aspektem, na który szczególnie należy zwrócić uwagę jest wzrost zatrudnienia na chronionym rynku pracy. Dotyczy on sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami funkcjonujące dotychczas na rynku otwartym z uwagi na nowe uwarunkowania gospodarcze i trudności ze znalezieniem pracy chcąc pozostać aktywnymi zawodowo zdecydowały się na pracę na rynku chronionym. Przejście lub powrót na rynek chroniony po czasie pracy na rynku otwartym, aktywniej włączającym w społeczeństwo, może mieć negatywne skutki dla samodzielności i samooceny tych osób – mówi Agata Gawska, senior ekspert ds. rynku pracy z Fundacji Aktywizacja.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują również negatywny wpływ pandemii na biorących udział w badaniach pracodawców. Ze skutkami pandemii zmaga się 90 proc. przedstawicieli tej grupy. W grupie niepracujących osób z niepełnosprawnościami nastąpił znaczny wzrost liczby osób zwolnionych z pracy z powodu problemów pracodawcy wynikających z pandemii: z 57,2 proc. do 82,3 proc.

Osoby, które wskazały jako powód utraty zatrudnienia pandemię na pytanie rozszerzające o tryb zwolnienia wskazują na zwolnienie  przez pracodawcę z uwagi na problemy ekonomiczne. Wśród badanych osób z niepełnosprawnościami odnotowano wysoki odsetek osób, które utraciły zatrudnienie z powodu pandemii (21,8 proc.), dodatkowo 9 proc. spośród grupy pracujących zmieniło pracę z powodu pandemii.

Pracodawcy nie decydowali się również na przedłużenie współpracy 34,6 proc. z grupy niepracujących badanych, którym upłynął termin obowiązywania umowy.

 

Na ratunek służbie zdrowia?

Na ratunek służbie zdrowia?

Procedowana obecnie w błyskawicznym tempie kolejna ustawa covidowa ma objąć m.in. zachęty finansowe dla medyków pracujących na pierwszej linii frontu walki z pandemią oraz określić regulacje dotyczące delegowania do pracy z chorymi.

Jak informuje pulshr.pl, Sejm rozpoczął dziś pierwsze czytanie nowej specustawy. Wyższe wynagrodzenia dla medyków, 100 proc. zasiłku i „premia dla bohatera” – to tylko niektóre z proponowanych rozwiązań. Znalazły się w niej również regulacje dotyczące delegowania do pracy z chorymi czy ułatwienia w zatrudnianiu w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów spoza Unii Europejskiej. Ustawę czeka jednak wiele poprawek, a czas nagli.

W projekcie znalazła się m.in. tzw. klauzula „dobrego Samarytanina”. Chodzi o zapis, który wyłącza odpowiedzialność karną dla tych lekarzy, którzy w ramach walki z Covidem popełnią nieumyślny błąd. To postulat środowiska lekarzy, zwłaszcza młodych, którzy obawiali się, że nie mając doświadczenia z pacjentami zakażonymi koronawirusem, będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej za swoje ewentualne błędy.

Dodatkowo w specustawie, nad którą pracuje obecnie Sejm, znalazły się zapisy dotyczące wynagrodzeń medyków, skierowanych do walki z koronawirusem. Zgodnie z zapisami projektu, osobom skierowanym do walki z koronawirusem ma przysługiwać wynagrodzenie w wysokości nie jak dotychczas 150 proc., a 200 proc. przeciętnej pensji zasadniczej na danym stanowisku. Ponadto wynagrodzenie to nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

W związku ze stale rosnącą liczbą przypadków zachorowań na COVID¬ 19 i coraz poważniejszymi brakami kadrowymi w służbie zdrowia, w projekcie znalazły się także zapisy umożliwiające skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych, osób kształcących się w zawodzie medycznym oraz osób mających wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat. Na wniosek wojewody lub ministra zdrowia, rektorzy uczelni kształcących na wyżej wymienionych kierunkach, mają przekazywać wykazy studentów i doktorantów wliczających się do wyżej wymienionych grup w terminie 7 dni. Dotychczas skierowaniu do walki z epidemią nie podlegali rodzice dziecka do lat 14. Według nowych przepisów „w przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich”.

Ponadto w celu zapewnienia dodatkowej kadry medycznej w czasie stanu epidemii zaproponowano przepisy, które umożliwiają w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, po spełnieniu określonych w ustawie wymogów.
W pakiecie ustaw, które znalazły się w nowej specustawie covidowej, znalazł się także projekt, dotyczący przyznania dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 1500 zł osobom, które wykonują zawód medyczny, mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.