Handel w niedziele – histerie i rzeczywistość

Handel w niedziele – histerie i rzeczywistość

Analiza danych GUS nie potwierdziła czarnych scenariuszy przedstawianych przed wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele.

Z ciekawej analizy, którą na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego przygotowało Centrum Myśli Gospodarczej, wynika, że nie sprawdziła się większość tez i przestróg stawianych przez przeciwników zakazu handlu w niedziele. Centrum przeanalizowało dane dotyczące zatrudnienia oraz sprzedaży i porównało je z ostrzeżeniami formułowanymi przed wprowadzeniem zakazu.

Częściowy zakaz handlu w niedziele w określonym typie placówek zaczął być stopniowo wprowadzany w roku 2018, a od początku 2020 r. dotyczy on ogromnej większości niedziel. Od niedawna trwają prace nad uszczelnieniem zakazu, który zaczął być obchodzony przez wielkie sieci handlowe. Centrum Myśli Gospodarczej przypomina, że przed wprowadzeniem zakazu jego przeciwnicy straszyli znacznym spadkiem obrotów w sklepach, który miał za sobą pociągnąć likwidację miejsc pracy w nich – prognozowano utratę od 36 do 50 tysięcy etatów w tej branży.

Na podstawie analizy danych do lutego roku 2020, a więc okresu przed pandemią, Centrum stwierdziło, że po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele nie uległa obniżeniu sprzedaż sklepowa zasadniczej większości rodzajów produktów. Wręcz przeciwnie – we wszystkich kategoriach sprzedaż wzrosła. Jedyne, co widać, to spowolnienie tempa wzrostu. Sprzedaż sklepowa tekstyliów rosła po wprowadzeniu zakazu o 6% rok do roku, prasy i książek o 2,7%, artykułów spożywczych o 1,2%.

W kwestii zatrudnienia przed wybuchem pandemii było ono wyższe w sektorze handlowym o około 11 tysięcy osób niż w momencie wchodzenia w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele. Przypomnijmy, że krytycy zakazu wieszczyli spadek o 36-50 tysięcy miejsc pracy w tym sektorze. Wysokość wynagrodzeń w sektorze handlowym wynosiła w momencie wprowadzania ustawy średnio 74% kwoty średnich zarobków w sektorze przedsiębiorstw. Przed wybuchem pandemii wynosił on 77,4%.

Całą analizę można przeczytać tutaj: https://cmg.org.pl/analizy-i-komentarze/jak-zakaz-handlu-w-niedziele-wplynal-na-branze-handlowa-analiza-danych-gus/

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Konfederacja Pracy popiera progresję podatkową

Konfederacja Pracy popiera progresję podatkową

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy stoi na stanowisku, że zaproponowany przez rząd w ramach programu „Polski Ład” projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw to krok we właściwym kierunku.

Jak informuje związek w opublikowanym wczoraj stanowisku, proponowane zmiany uczynią polski system podatkowy sprawiedliwszym, choć – aby faktycznie takim był i zbliżył się do tych od dziesięcioleci stosowanych w krajach Europy Zachodniej – plan zmian powinien być ambitniejszy.

Całość stanowiska:

Warszawa, 18 sierpnia 2021 r.

Stanowisko Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy stoi na stanowisku, że zaproponowany przez rząd w ramach programu „Polski Ład” projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw to krok we właściwym kierunku. Uważamy, że proponowane zmiany uczynią polski system podatkowy sprawiedliwszym, choć – aby faktycznie takim był i zbliżył się do tych od dziesięcioleci stosowanych w krajach Europy Zachodniej – plan zmian powinien być ambitniejszy.

Analiz przedstawionego projektu nie ułatwia z pewnością jego objętość i skomplikowanie. Wynika to jednak także ze skomplikowania systemu podatkowego obowiązującego obecnie. Wychodzimy jednak z założenia, że podatki niekoniecznie muszą być proste. Muszą z pewnością być jednak sprawiedliwe.

OPZZ Konfederacja Pracy podziela diagnozę polskiego systemu podatkowego. Na tle innych krajów Europy Zachodniej jest on degresywny, nadmiernie obciążający osoby o niskich dochodach, a nad wyraz łagodny dla osób osiągających wysokie dochody. Dodatkowo, nadmiernie uprzywilejowuje osoby prowadzące działalność gospodarczą, kosztem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co także przyczynia się do pogłębiania się negatywnego zjawiska umów śmieciowych i fałszywego samozatrudnienia. Przedstawiony projekt zmienia te dysproporcje, choć z perspektywy Związku nadal w niedostatecznym stopniu.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Jest to realizacja postulatu programowego OPZZ na lata 2018-2022. Zdaniem OPZZ Konfederacja Pracy powinien zostać jednak utrzymany, obowiązujący obecnie, degresywny charakter kwoty wolnej oraz wprowadzony mechanizm jej corocznej waloryzacji.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Propozycja ta powinna być jednak obudowana wprowadzeniem dodatkowych progów podatkowych dla osób osiągających wyższe dochody roczne. W przeciwnym wypadku utrwalamy faktycznie liniowy charakter opodatkowania dochodów od osób fizycznych i nie czynimy naszego systemu bardziej progresywnym. Postulat ten jest szczególnie ważny w kontekście prognozowanego spadku wpływów do budżetu państwa i samorządów z tytułu podatków, co tak naprawdę oznacza obniżanie podatków. OPZZ Konfederacja Pracy przypomina, że wprowadzenie silniejszej progresji podatkowej poprzez wprowadzenie nowych stawek i progów podatkowych jest postulatem programowym OPZZ, potwierdzonym w kampanii programowej OPZZ „Godna praca, płaca i emerytura”.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców, gdzie podstawą jej wymiaru będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Preferencje dotyczące składki zdrowotnej powinny jednak zostać zlikwidowane także w przypadku działalności rolniczej. Likwidacja możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych składki na ubezpieczenie społeczne może być rozważana przy wprowadzeniu neutralności dla przychodów rocznych do wysokości 133 692 zł (ulga dla klasy średniej), gwarancji jej corocznej waloryzacji oraz zagwarantowaniu przeznaczenia środków budżetowych „zaoszczędzonych” w wyniku braku odliczenia (7,75% wymiaru) na ochronę zdrowia tak, aby jak najszybciej osiągnąć poziom 7% PKB nakładów na ochronę zdrowia w Polsce.
Cieszy także, że tzw. ulga dla klasy średniej ma dotyczyć pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Może stanowić do skuteczny mechanizm w walce ze śmieciowym zatrudnieniem i fałszywym samozatrudnieniem.

Projekt „Polskiego Ładu” powinien zdaniem OPZZ Konfederacja Pracy być uzupełniony także o:
• Znaczące podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, wraz z ich coroczną waloryzacją. Wprowadzenie tego mechanizmu nie tylko zwiększyłoby wynagrodzenia netto, ale także promowałoby aktywność zawodową i zatrudnienie na umowę o pracę.
• Likwidację 19% podatku liniowego PIT dla przedsiębiorców.
• Przywrócenie stawek podatku VAT w wysokości 7% i 22%.
• Wprowadzenie rozwiązań, które pozwoliłyby podatnikowi odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym kwotę składki opłaconej na rzecz związku zawodowego lub ustanowienie innych rozwiązań pozwalających osiągnąć podobny skutek.
• Propozycje podatku cyfrowego i podatku od transferów finansowych.

Zieleń zastąpi beton

Zieleń zastąpi beton

Przybudowany przed kilkunastu laty skierniewicki rynek stał się symbolem nieudanej rewitalizacji. To wielki, goły, upalny plac, na którym wycięto wszystkie drzewa. Właśnie powstał projekt jego zmiany i zazielenienia.

Według informacji portalu transport-publiczny.pl, podczas trwającej w latach 2005-2006 przebudowy wycięto wszystkie dorodne wierzby płaczące zasadzone w latach 50., a rynek zamienił się w wielki, pusty plac, wyłożony kostką granitową. Zabytkowa przestrzeń powróciła do swojego historycznego charakteru – w przeszłości pełniła bowiem funkcję targowiska. Tak zorganizowana przestrzeń nie sprawdziła się jednak w nowej roli. Pusty, wybrukowany plac, poza nielicznymi imprezami i targami staroci, nie zachęca do spędzania czasu. Wielokrotnie był krytykowany przez mieszkańców, a ostatnio stał się też sławna w Polsce jako przykład betonozy.

W podobny sposób potraktowano wiele polskich rynków i placów w miastach i miasteczkach. Skierniewicki plac zostanie niebawem przebudowany, Zakład Utrzymania Miasta przedstawił już koncepcję i projekt zmian. W jej ramach uwzględniono posadzenie 36 dużych drzew o okazałych koronach, stworzenie stref zielonych po bokach rynków i dostosowanie zmodyfikowanej zieleni do historycznego charakteru przestrzeni. Drzewa zostaną posadzone już jesienią.

 

Zadbajcie o pieszych

Zadbajcie o pieszych

Minister Infrastruktury apeluje do samorządów o wnioskowanie o środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, minister Andrzej Adamczyk zaapelował do samorządów o udział w procedurze pozyskiwania środków na działania służące poprawie bezpieczeństwa pieszych. Program poświęcony temu celowi dysponuje kwotą 500 milionów złotych. Pozostało do wydania jeszcze 260 milionów. Samorządy lokalne mogą otrzymać te środki na takie działania, jak doświetlenie przejść dla pieszych (to działanie jest traktowane jako priorytetowe), oznakowanie i przebudowa przejść i ich najbliższego otoczenia.

Program został ogłoszony na początku roku. W pierwszym naborze przyznano 240 milionów. W jego ramach działania zwiększające bezpieczeństwo pieszych zostaną wykonane w 2500 miejscach wskazanych przez samorządy oraz pozytywnie zaopiniowanych przez władze wojewódzkie i ekspertów ministerialnych. Program pokrywa nawet 80% kosztów inwestycji.

Do wydania została jeszcze ponad połowa budżetu projektu. Niektóre województwa wyczerpały już swoją pulę, ale pozostałe wciąż mogą ubiegać się o środki. Niedawno ogłoszono dodatkowy nabór, który rozpatrywać będą władze wojewódzkie.