Wstępne porozumienie w Jeremias

Wstępne porozumienie w Jeremias

Od kilku tygodni trwały rozmowy między zarządem a związkiem zawodowym Inicjatywa Pracownicza Jeremias. 10 listopada zawarto wstępne porozumienie.

Godne warunki pracy, wyższe pensje, rozliczanie nadgodzin w systemie miesięcznym, a nie rocznym – o to walczyli pracownicy fabryki wkładów kominkowych w Gnieźnie. Jak informuje portal Gniezno Nasze Miasto, 10-go listopada w siedzibie fabryki doszło do ostatecznych rozmów zarządu z członkami związku zawodowego. Blisko trzygodzinne rozmowy zakończyły się wstępnym porozumieniem obu stron. Co ma się zmienić?

W oświadczeniu o wejściu w spór zbiorowy, który był procedurą rozpoczynającą negocjacje z pracodawcą, które mogą się zakończyć strajkiem, weszliśmy z czterema żądaniami: godnych płac, stabilnych warunków zatrudnienia, skrócenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i zatrudnienia pracowników agencyjnych przez firmę Jeremias. (…) Negocjacje były bardzo burzliwe i wstępnie udało się osiągnąć porozumienie z pracodawcą co do wszystkich postulatów. (…) Na dzień dzisiejszy nie będzie strajku – podkreślała w rozmowie z mediami Marta Rozmysłowicz z komisji krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

Załoga, w zależności od stażu pracy, otrzyma podwyżki od 9 do 13 procent. Będzie to kwota doliczona do podstawy wynagrodzenia. Wraz z jej wzrostem, w górę pójdą też wszystkie dodatki, naliczane od kwoty podstawy wypłaty. W efekcie pracownicy ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat otrzymają nawet 460 zł więcej.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Taniej i ekologicznie

Taniej i ekologicznie

Kilka dni temu w Austrii uruchomiono tzw. bilet klimatyczny. To roczna karta sieciowa, ważna w transporcie publicznym na terenie całego kraju. Jej koszt to 1095 euro.

Jeden bilet na wszystkie środki transportu publicznego w całej Austrii działa już od wtorku. Minister ochrony klimatu Leonore Gewessler (Zieloni) zdołała zrealizować projekt, który wcześniej nie powiódł się innym rządom – podkreśla „Kronen Zeitung”. Rząd federalny przeznaczył na pokrycie kosztów projektu 96 mln euro na 2021 r. i 150 mln euro na 2022 r. Zakładano sprzedaż kart w pierwszym roku projektu na poziomie 100 tys. Tymczasem od 1 października – dnia rozpoczęcia przedsprzedaży – karty zakupiło już ponad 75 tys. osób.

Dane dotyczące przedsprzedaży pokazują, że ludzie chcą zmian i chcą podróżować w sposób przyjazny dla klimatu – pisze „Kronen Zeitung”.

 

Będą w końcu podwyżki w ochronie zdrowia?

Będą w końcu podwyżki w ochronie zdrowia?

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia podpisał porozumienie dotyczące zwiększenia nakładów na system opieki zdrowotnej i na wynagrodzenia. Porozumienie jednogłośnie podpisali zarówno przedstawiciele pracowników, jak i pracodawcy oraz strona rządowa. Sygnatariuszami uzgodnień z ramienia OPZZ byli Urszula Michalska i dr Tomasz Dybek. Jak powiedział minister Adam Niedzielski, szacunkowy koszt przyjętej propozycji to mniej więcej 6,5 mld zł. Taka kwota oznacza realne wzrosty wynagrodzeń w przyszłym roku dla praktycznie każdego zawodu medycznego.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 4–5 listopada 2021 r. zakończyło się podpisaniem Stanowiska Zespołu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Uzgodnienia zawarte w Stanowisku otwierają drugi etap prac dotyczących wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla zatrudnionych w ochronie zdrowia, które ma obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Strona rządowa musi teraz przygotować nowelizację ustawy zakładającej znaczne zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. „Cieszę się, że mogę zakomunikować, że zostało osiągnięte porozumienie i to porozumienie, które zostało przyjęte jednogłośnie zarówno przez pracodawców jak i przedstawicieli pracowników” – to słowa ministra Niedzielskiego po zakończonym posiedzeniu.

Co zawierają uzgodnienia?

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia poparł rozpoczęcie procedowania uzgodnionego na posiedzeniu projektu zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uzgodnione w Zespole zmiany zakładają:

1) nową tabelę płac: nadanie, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. załącznikowi do ustawy nowego brzmienia;

Oznacza to obowiązywanie nowej tabeli płac ze znacznie podwyższonymi współczynnikami pracy dla grup zawodowych, według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

2) dalsze regulacje wobec pracowników niemedycznych;

Wprowadzenie w znowelizowanej ustawie zmiany polegającej na cyt.: „powiązaniu określonych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenie tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu”.

To ważna część Stanowiska Trójstronnego Zespołu skierowana do pracowników tzw. niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, o włączenie których OPZZ domagało się od początku prac nad nowelizacją ustawy. Nowy przepis jest krokiem w dobrym kierunku, bo wiąże wynagrodzenie pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie leczniczym. Jest to jednak częściowe spełnienie naszego postulatu – jako OPZZ domagaliśmy się wprost włączenia do tabeli ustawy grup pracowników administracyjnych, ekonomicznych, technicznych i gospodarczych. W trakcie negocjacji analogiczną opinię wyrażali przedstawiciele strony pracodawców. Biuro legislacyjne strony rządowej podtrzymuje jednak opinię, że określenie wprost wskaźników dla tej grupy nie jest możliwe. Zapisy wobec pracowników niemedycznych, choć w dalszym ciągu dla nas wystarczające – są niewątpliwie korzystniejsze niż obowiązujące, bo jak pokazała praktyka, obecne – wiązały się z uznaniowością pracodawców w realizowaniu tego przepisu ustawy i licznymi nieprawidłowościami jego stosowania.

3) dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Gwarancje finansowe

Zgodnie z przyjętym Stanowiskiem, pracodawcy będą mieć zapewnione środki finansowe na coroczny wzrost wynagrodzeń. Trójstronny Zespół opowiedział się ponadto za gwarancjami finansowymi i przeznaczeniem w latach 2023–2027 50 proc. wzrostu wysokości nakładów na ochronę zdrowia na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości. Podkreślono także, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia w kolejnych latach powinien przełożyć się na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów.

Społeczna kontrola wzrostu płac i dostępności do świadczeń zdrowotnych

Zespół będzie dokonywał corocznej ewaluacji niniejszego Stanowiska do dnia 31 października danego roku, w szczególności biorąc pod uwagę realia społeczno-ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 5.11.2021 r.

Informacja OPZZ o podpisaniu Stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia

Ubóstwo energetyczne to realny problem

Ubóstwo energetyczne to realny problem

Ponad 8 proc. mieszkańców Unii Europejskiej nie jest w stanie ogrzać swoich domów. To dane z 2020 r.

Jak informuje portal next.gazeta.pl, według danych Eurostatu odpowiednio ogrzać swoje domy najtrudniej jest mieszkańcom Bułgarii. Problemy z utrzymaniem ciepła w lokalach mieszkalnych ma aż 27 proc. badanych z tego kraju. Dalej są Litwa z 23 proc., Cypr z 21 proc. oraz Portugalia i Grecja – po 17 proc. Widać, że ubóstwo energetyczne zagraża najmocniej południu Europy, które ogrzewa się gazem ziemnym, obecnie drożejącym.

Po przeciwnej stronie są m.in. Norwegia, gdzie zaledwie 0,8 proc. mieszkańców deklaruje, że nie jest w stanie ogrzać swoich domów, Austria z 1,5 proc. i Finlandia z 1,8 proc.