Pracownik Solarisa wygrał w sądzie pracy

Pracownik Solarisa wygrał w sądzie pracy

O swoje prawa przed sądem pracy skutecznie walczył pracownik Solaris Bus, zwolniony w 2019 r. z powodu zwolnień lekarskich po wypadkach.

Jak informuje związek zawodowy Konfederacja Pracy w spółce Solaris Bus, wypowiedzenie umowy o pracę Solaris wręczył pracownikowi w grudniu 2019
r., tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W tamtym feralnym roku
miał on kilka wypadków, również wypadki przy pracy, przez co
łącznie przez kilkadziesiąt dni przebywał na zwolnieniach lekarskich.
Spółka zarzuciła mu, że jego nieobecności zdezorganizowały pracę,
zakłóciły proces produkcji i spowodowały konieczność organizowania
nadgodzin. Według spółki dlatego został zwolniony.

W styczniu 2020 r. złożony został pozew przeciwko spółce. W proces
zaangażowany był cały zarząd organizacji zakładowej.

W sądzie, podczas trakcie kilku rozpraw, Solaris nie był w stanie udowodnić
stawianych pracownikowi zarzutów, które ponoć miały być faktycznym
powodem zwolnienia. Solaris twierdzi, że nie zwalnia za chorobowe, ale innych podstaw zwolnienia nie udało się udowodnić.

Po blisko dwóch latach wyrokiem z dnia 8 listopada 2021 r. Sąd
Rejonowy w Poznaniu nakazał Solarisowi przywrócenie pracownika do pracy,
wypłatę odszkodowania i zapłatę kosztów sądowych.

 

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Wstępne porozumienie w Jeremias

Wstępne porozumienie w Jeremias

Od kilku tygodni trwały rozmowy między zarządem a związkiem zawodowym Inicjatywa Pracownicza Jeremias. 10 listopada zawarto wstępne porozumienie.

Godne warunki pracy, wyższe pensje, rozliczanie nadgodzin w systemie miesięcznym, a nie rocznym – o to walczyli pracownicy fabryki wkładów kominkowych w Gnieźnie. Jak informuje portal Gniezno Nasze Miasto, 10-go listopada w siedzibie fabryki doszło do ostatecznych rozmów zarządu z członkami związku zawodowego. Blisko trzygodzinne rozmowy zakończyły się wstępnym porozumieniem obu stron. Co ma się zmienić?

W oświadczeniu o wejściu w spór zbiorowy, który był procedurą rozpoczynającą negocjacje z pracodawcą, które mogą się zakończyć strajkiem, weszliśmy z czterema żądaniami: godnych płac, stabilnych warunków zatrudnienia, skrócenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i zatrudnienia pracowników agencyjnych przez firmę Jeremias. (…) Negocjacje były bardzo burzliwe i wstępnie udało się osiągnąć porozumienie z pracodawcą co do wszystkich postulatów. (…) Na dzień dzisiejszy nie będzie strajku – podkreślała w rozmowie z mediami Marta Rozmysłowicz z komisji krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

Załoga, w zależności od stażu pracy, otrzyma podwyżki od 9 do 13 procent. Będzie to kwota doliczona do podstawy wynagrodzenia. Wraz z jej wzrostem, w górę pójdą też wszystkie dodatki, naliczane od kwoty podstawy wypłaty. W efekcie pracownicy ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat otrzymają nawet 460 zł więcej.

Taniej i ekologicznie

Taniej i ekologicznie

Kilka dni temu w Austrii uruchomiono tzw. bilet klimatyczny. To roczna karta sieciowa, ważna w transporcie publicznym na terenie całego kraju. Jej koszt to 1095 euro.

Jeden bilet na wszystkie środki transportu publicznego w całej Austrii działa już od wtorku. Minister ochrony klimatu Leonore Gewessler (Zieloni) zdołała zrealizować projekt, który wcześniej nie powiódł się innym rządom – podkreśla „Kronen Zeitung”. Rząd federalny przeznaczył na pokrycie kosztów projektu 96 mln euro na 2021 r. i 150 mln euro na 2022 r. Zakładano sprzedaż kart w pierwszym roku projektu na poziomie 100 tys. Tymczasem od 1 października – dnia rozpoczęcia przedsprzedaży – karty zakupiło już ponad 75 tys. osób.

Dane dotyczące przedsprzedaży pokazują, że ludzie chcą zmian i chcą podróżować w sposób przyjazny dla klimatu – pisze „Kronen Zeitung”.

 

Będą w końcu podwyżki w ochronie zdrowia?

Będą w końcu podwyżki w ochronie zdrowia?

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia podpisał porozumienie dotyczące zwiększenia nakładów na system opieki zdrowotnej i na wynagrodzenia. Porozumienie jednogłośnie podpisali zarówno przedstawiciele pracowników, jak i pracodawcy oraz strona rządowa. Sygnatariuszami uzgodnień z ramienia OPZZ byli Urszula Michalska i dr Tomasz Dybek. Jak powiedział minister Adam Niedzielski, szacunkowy koszt przyjętej propozycji to mniej więcej 6,5 mld zł. Taka kwota oznacza realne wzrosty wynagrodzeń w przyszłym roku dla praktycznie każdego zawodu medycznego.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 4–5 listopada 2021 r. zakończyło się podpisaniem Stanowiska Zespołu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Uzgodnienia zawarte w Stanowisku otwierają drugi etap prac dotyczących wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla zatrudnionych w ochronie zdrowia, które ma obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Strona rządowa musi teraz przygotować nowelizację ustawy zakładającej znaczne zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. „Cieszę się, że mogę zakomunikować, że zostało osiągnięte porozumienie i to porozumienie, które zostało przyjęte jednogłośnie zarówno przez pracodawców jak i przedstawicieli pracowników” – to słowa ministra Niedzielskiego po zakończonym posiedzeniu.

Co zawierają uzgodnienia?

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia poparł rozpoczęcie procedowania uzgodnionego na posiedzeniu projektu zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uzgodnione w Zespole zmiany zakładają:

1) nową tabelę płac: nadanie, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. załącznikowi do ustawy nowego brzmienia;

Oznacza to obowiązywanie nowej tabeli płac ze znacznie podwyższonymi współczynnikami pracy dla grup zawodowych, według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

2) dalsze regulacje wobec pracowników niemedycznych;

Wprowadzenie w znowelizowanej ustawie zmiany polegającej na cyt.: „powiązaniu określonych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenie tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu”.

To ważna część Stanowiska Trójstronnego Zespołu skierowana do pracowników tzw. niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, o włączenie których OPZZ domagało się od początku prac nad nowelizacją ustawy. Nowy przepis jest krokiem w dobrym kierunku, bo wiąże wynagrodzenie pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie leczniczym. Jest to jednak częściowe spełnienie naszego postulatu – jako OPZZ domagaliśmy się wprost włączenia do tabeli ustawy grup pracowników administracyjnych, ekonomicznych, technicznych i gospodarczych. W trakcie negocjacji analogiczną opinię wyrażali przedstawiciele strony pracodawców. Biuro legislacyjne strony rządowej podtrzymuje jednak opinię, że określenie wprost wskaźników dla tej grupy nie jest możliwe. Zapisy wobec pracowników niemedycznych, choć w dalszym ciągu dla nas wystarczające – są niewątpliwie korzystniejsze niż obowiązujące, bo jak pokazała praktyka, obecne – wiązały się z uznaniowością pracodawców w realizowaniu tego przepisu ustawy i licznymi nieprawidłowościami jego stosowania.

3) dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Gwarancje finansowe

Zgodnie z przyjętym Stanowiskiem, pracodawcy będą mieć zapewnione środki finansowe na coroczny wzrost wynagrodzeń. Trójstronny Zespół opowiedział się ponadto za gwarancjami finansowymi i przeznaczeniem w latach 2023–2027 50 proc. wzrostu wysokości nakładów na ochronę zdrowia na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości. Podkreślono także, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia w kolejnych latach powinien przełożyć się na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów.

Społeczna kontrola wzrostu płac i dostępności do świadczeń zdrowotnych

Zespół będzie dokonywał corocznej ewaluacji niniejszego Stanowiska do dnia 31 października danego roku, w szczególności biorąc pod uwagę realia społeczno-ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 5.11.2021 r.

Informacja OPZZ o podpisaniu Stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia