Polregio przygotowuje się do strajku generalnego

Polregio przygotowuje się do strajku generalnego

Od 12 kwietnia 2022 r. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy ogłasza pogotowie strajkowe i przygotowania do strajku generalnego.

Jak informuje kolejowyportal.pl, w związku z brakiem porozumienia w kwestii podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Polregio i podpisanym protokołem rozbieżności kończącym spór zbiorowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy w Polregio podjął uchwałę w sprawie przygotowań do strajku generalnego we wszystkich Zakładach Spółki oprócz Centrali Spółki.

W związku z powyższym z dniem 12 kwietnia 2022 r. ogłoszone zostaje Pogotowie Strajkowe we wszystkich Zakładach Spółki. Związkowcy polecają miejsca pracy oflagować flagami związkowymi.

Strona społeczna oczekiwała podwyżek w wysokości 700 zł od 1 grudnia 2021 roku. Podczas spotkań mediacyjnych, związkowcy byli gotowi do wdrożenia tej kwoty w dwóch etapach 400 zł od 1 grudnia 2021 r. oraz 300 zł od 1 września 2022 r.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Kodeks Pracy zostanie zmieniony?

Kodeks Pracy zostanie zmieniony?

Ministerka Marlena Maląg zapowiedziała nowelizację obowiązującego Kodeksu Pracy. Ma on być zgodny z nową dyrektywą unijną. Zmiany będą dotyczyć umów na okres próbny, wypowiadania umowy o pracę, urlopów rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich.

Jak informuje portal next.gazeta.pl, projekt ten był przygotowywany już od lutego, a jego założenia muszą wejść w życie do 1 i 2 sierpnia obecnego roku. Według informacji PAP cytowanych przez Business Insider, dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w praktyce oznaczać będzie, że pracodawca będzie musiał przekazać pracownikowi w ciągu siedmiu dniu od dopuszczenia do pracy informacje o dodatkowych warunkach związanych z zatrudnieniem, czyli szkoleniach, procedurach rozwiązania umowy i płatnym urlopie.

Zmiany mają dotknąć również umów na okres próbny. Pracownik, który przepracuje przynajmniej pół roku, będzie mieć prawo do zwrócenie się do pracodawcy o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi i bezpieczniejszymi warunkami. Odpowiedź wraz z uzasadnieniem pracodawca będzie musiał przekazać w ciągu miesiąca.

Celem drugiej rodzinnej dyrektywy jest zachęcenie rodziców do dzielenia się obowiązkami wychowawczymi i ułatwienia łącznia ich z obowiązkami zawodowymi. Z tego powodu wydłużony zostanie urlop rodzicielski. Obecnie to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku dwóch lub więcej dzieci. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również dziewięć tygodni urlopu, których nie będzie można przenieść na partnera. Zwiększona zostanie również wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu macierzyńskiego. Będzie to 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Obecnie ze względu na różne regulacje wynosi on średnio 67,5 proc.

Kolejnym punktem nowelizacji ma być elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do 8 lat życia. Jak tłumaczy Business Insider, w praktyce oznacza to, że jeśli pracodawca odmówi pracy zdalnej lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, będzie musiał pisemnie poinformować pracownika o powodach takiej odmowy. Bez zgody takiego pracownika nie będzie można również zlecić mu pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych. Dotychczas takie zapisy dotyczyły jedynie rodziców dzieci do czwartego roku życia.

Kodeks Pracy po nowelizacje będzie przewidywał również nowe urlopy. Każdemu pracownikowi będzie przysługiwał tzw. urlop opiekuńczy. To pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny np. starszym rodzicom czy małżonkowi, wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Żywienie w szpitalach się poprawi

Żywienie w szpitalach się poprawi

Mąka pełnoziarnista, czerwony ryż, wołowina, cielęcina, królik, orzechy – takie produkty mają się stać już wkrótce standardowym wyżywieniem w szpitalach. Chce tego Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało rozporządzenie w tej sprawie.

Jak informuje Portal Samorządowy, projekt rozporządzenia nakłada także na szpitale wprowadzenia kart wyżywienia. Personel będzie musiał zapisywać, co i ile pacjent jadł, ile wypił, a także codzienne mierzyć masę jego ciała. Ministerstwo Zdrowia opublikowało i przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Ogólnie mówiąc, rozporządzenie nałoży na placówki medyczne zapewnienie o wiele wyższej jakości pożywienia podawanego pacjentom.

Projekt rozporządzenia ma zacząć obowiązywać po trzech miesiącach od dnia jego opublikowania. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, jest to wystarczający czas na „na zapoznanie się i właściwe wdrożenie wymagań przez kadrę odpowiedzialną za realizację żywienia w szpitalach”.

W ocenie skutków regulacji będącej załącznikiem do projektu rozporządzenia czytamy m.in., że projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy obawiają się jednak wyższych kosztów.

Mieszkanie Plus nie wypaliło?

Mieszkanie Plus nie wypaliło?

Rząd deklarował, że do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań – jednak do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. znajdowało się w budowie (stan na koniec października 2021 r.).

Według danych Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała program trwający w latach 2015-21, głównymi przyczynami zmniejszającymi efektywność programu Mieszkanie Plus były: brak skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych, a także opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych. NIK zwraca uwagę, że podejmowane przez kolejnych ministrów inicjatywy legislacyjne, mające na celu usprawnienie funkcjonowania programu Mieszkanie Plus, nie zawierały kompleksowych rozwiązań w zakresie zwiększenia podaży gruntów Skarbu Państwa i wykorzystania ich na cele mieszkaniowe, co z kolei miało negatywny wpływ na wzrost dostępności mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach.

Brak stabilności mieszkaniowej jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce, determinującym w znacznym stopniu wybory rodzinne, zawodowe, a także w sferze jakości i komfortu życia Polaków. Mimo, że od wielu lat władze centralne i samorządowe podejmują działania na rzecz zwiększenia dostępności niedrogich mieszkań dla różnych grup społecznych, brakuje efektywnych, systemowych rozwiązań w tym zakresie. Pomimo wzrostu liczby oddawanych do użytku mieszkań (w latach 2011-2019 ich liczba wzrosła o 58 proc.), wciąż istotnym problemem polskiego mieszkalnictwa jest statystyczny deficyt mieszkaniowy, rozumiany jako różnica pomiędzy liczbą zamieszkanych mieszkań, a liczbą gospodarstw domowych. Według szacunków na koniec 2019 r. deficyt ten wynosił 641 tys. mieszkań, co oznacza, że ok. 1,9 mln osób w Polsce zamieszkiwało niesamodzielnie.

Nierozwiązanym problemem nadal pozostaje zapewnienie mieszkań gospodarstwom domowym, których dochody uniemożliwiają osiągnięcie zdolności kredytowej i zakup mieszkania. Dotychczas kierowana pomoc publiczna w tym zakresie jest niewystarczająca, co wynika ze zbyt małego udziału budownictwa społecznego czynszowego oraz spółdzielczego lokatorskiego przeznaczonego dla gospodarstw domowych o średnim i niskim poziomie dochodów. W ostatnich ośmiu latach udział mieszkań, które służyłyby potrzebom osób o przeciętnych i niskich dochodach, stanowił średnio jedynie 2,5 proc. nowych zasobów mieszkaniowych. W 2020 roku, w porównaniu do 2018 r., wzrosła liczba osób deklarujących problemy mieszkaniowe (z 44 proc. w 2018 r. do 63 proc. w 2020 r.). Jednym z najczęściej wskazywanych problemów był brak możliwości samodzielnego zamieszkiwania we własnym lub wynajmowanym mieszkaniu. Potwierdzają to dane Eurostatu, według których w Polsce 37 proc. społeczeństwa mieszka w przepełnionych mieszkaniach, podczas gdy średnia w krajach UE wynosi 18 proc. Dla grupy wiekowej 25-34 lata wskaźnik ten wynosi aż 45,1 proc. przy średniej unijnej wynoszącej 28,6 proc.

Polityka mieszkaniowa w Polsce od lat boryka się z tymi samymi problemami. Należą do nich: deficyt mieszkaniowy, niska podaż, stosunkowo wysokie koszty realizacji inwestycji i ceny mieszkań, brak skutecznej polityki czynszowej oraz zarządzania zasobem publicznym, a także zły stan techniczny zasobu mieszkaniowego. Główne cele polityki mieszkaniowej formułowane w kolejnych dokumentach strategicznych wskazują na brak istotnych zmian w rozwiązywaniu kluczowych problemów mieszkaniowych w Polsce.

Do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć w naszym kraju wysokość mieszczącą się w aktualnej średniej Unii Europejskiej czyli 435 mieszkań na 1000 osób. Oznacza to według wyjściowych danych wskazanych w NPM konieczność wybudowania 2 mln mieszkań oraz pozyskania przez gminy ponad 165 tys. mieszkań do 2030 roku.

Z ustaleń kontroli wynika, iż efekty wdrażanych rozwiązań dotyczących budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu oraz budowy mieszkań przy udziale preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego odbiegały od zakładanych celów. Od początku funkcjonowania programu społecznego budownictwa czynszowego, tj. od 2015 r. do końca I kwartału 2021 r., wybudowano 735 lokali na wynajem o umiarkowanym czynszu wobec prognozowanych 72,5 tys. do końca 2025 r., a przy udziale kredytu preferencyjnego wybudowano 4566 mieszkań wobec 30 tys. zakładanych do końca 2025 r. (w konsekwencji nie osiągnięto znacznej poprawy wskaźnika Celu 2 Narodowego Programu Mieszkaniowego).