UzdrowiA� ochronA� zdrowia

a�� z DorotA� Gardias, PrzewodniczA�cA� Forum ZwiA�zkA?w Zawodowych i byA�A� PrzewodniczA�cA� OgA?lnopolskiego ZwiA�zku Zawodowego PielA�gniarek i PoA�oA?nych, rozmawia Alicja PalA�cka

***

BraA�a Pani udziaA� w proteA�cie pielA�gniarek i poA�oA?nych z podobnymi postulatami, jakie majA� dzisiejsi rezydenci i rezydentki: o zwiA�kszeniu nakA�adA?w na ochronA� zdrowia i podniesieniu wynagrodzeA�. OkupowaA�a Pani wtedy KancelariA� Premiera, pod kancelariA� wyrosA�o BiaA�e Miasteczko. To byA�o dziesiA�A� lat temu.

Dorota Gardias: Sytuacja byA�a bardzo podobna. Od dA�uA?szego czasu odbywaA�y siA� spotkania OgA?lnopolskiego ZwiA�zku Zawodowego PielA�gniarek i PoA�oA?nych z rzA�dem w sprawie podwyA?ek. WnosiA�yA�my wtedy o 1000 zA�, do negocjacji, na jednA� osobA�. Postulaty dotyczyA�y takA?e podwyA?ek dla lekarzy i pozostaA�ych zawodA?w medycznych. NegocjowaliA�my bardzo dA�ugo, m.in. z wicepremierem PrzemysA�awem Gosiewskim. Wtedy rA?wnieA? spotkania odbywaA�y siA� nocA�, co jest dosyA� typowe dla PiS. WychodziliA�my o godzinie 3 nad ranem z rozmA?w w Kancelarii Premiera. Rozmowy prowadziA�y donikA�d.

NapisaliA�my postulaty nie tylko jako OZZPiP. W BiaA�ym Marszu uczestniczyA�y wszystkie grupy zawodowe sA�uA?by zdrowia. To byA� 19 czerwca 2007 roku. SpotkaliA�my siA� na Placu Zamkowym, przedstawiciele kaA?dego zawodu odczytali postulaty, stamtA�d przeszliA�my pod KancelariA� Premiera. Gdy manifestacja dotarA�a do Kancelarii, przyjA�li nas Mariusz BA�aszczak, minister w rzA�dzie JarosA�awa KaczyA�skiego, oraz MaA�gorzata Sadurska. Powiedzieli, A?e premier do nas nie przyjdzie. Jednak w tamtym momencie konieczna byA�a juA? decyzja premiera w naszej sprawie. Wtedy podjA�A�yA�my decyzjA�, A?e zostajemy w kancelarii. Po kolei wycofali siA� zwiA�zkowcy z a�zSolidarnoA�cia�?, OPZZ, takA?e Konstanty RadziwiA�A�, ktA?ry wtedy byA� prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. My zostaA�yA�my: cztery dziaA�aczki zwiA�zku pielA�gniarek i poA�oA?nych [Dorota Gardias, Longina Kaczmarska, Janina ZaraA�, Iwona Borchulska a�� przyp. A. P.]. RozpoczA�A�yA�my okupacjA� Kancelarii Premiera.

Co jest tak podobne w obecnej sytuacji i tej sprzed dziesiA�ciu lat?

D. G.: Znowu z protestujA�cymi nie rozmawiajA� osoby decyzyjne. PrzykA�adem jest powoA�any w paA?dzierniku zespA?A� dziaA�ajA�cy przy Ministerstwie Zdrowia, ktA?rego celem rzekomo ma byA� rozwiA�zanie aktualnego kryzysu. W zespole nie bierze udziaA�u strona spoA�eczna Rady Dialogu SpoA�ecznego, a wiA�c pracodawcy i zwiA�zki zawodowe. Ale minister zaprosiA� samorzA�dy lekarskie, pielA�gniarskie, aptekarskie i inne, organizacje spoA�eczne, samorzA�dy terytorialne, organizacje pacjentA?w. A przecieA? samorzA�dy zawodowe odpowiadajA� za ksztaA�cenie i bezpieczeA�stwo w zawodzie. To zwiA�zki zawodowe negocjujA� warunki pracy i pA�acy. Wprowadzenie wszystkich tych grup rozmywa dyskusjA�, nic konkretnego nie jest wypracowane. Co wiA�cej, na spotkaniach brakuje ministrA?w, obecni za to sA� dyrektorzy departamentA?w, ktA?rzy nic nie mogA�. Nie wyciA�gniA�to lekcji z tego, co siA� staA�o dekadA� temu. UwaA?am, A?e tylko konsultacje z zainteresowanymi grupami dajA� szansA� powodzenia. My, przedstawiciele rA?A?nych zwiA�zkA?w zawodowych, rozumiemy, A?e sytuacja moA?e byA� trudna. Potrafimy i chcemy dA�A?yA� do konsensusu. Ale rzA�d nas nie sA�ucha.

Zamiast tego kaA?dy rzA�d manipuluje medialnie protestami i poprzez nierA?wne pA�ace skA�A?ca A�rodowiska. Po BiaA�ym Miasteczku podwyA?ki otrzymali lekarze. PielA�gniarkom i poA�oA?nym przyznano niewiele, musiaA�yA�my dodatkowo walczyA� o te A�rodki [zapisane w ustawie z 5 wrzeA�nia 2007 podwyA?ki czA�sto byA�y nierealizowane w poszczegA?lnych szpitalach, a pracownice musiaA�y dochodziA� ich na drodze sA�dowej a�� przyp. A. P.]. PA?A?niej, w 2015 roku, minister Marian Zembala podniA?sA� pA�acA� pielA�gniarkom, ale nie innym zawodom. WiA�c znowu konflikt i niechA�A� pozostaA�ych wobec lekarzy i pielA�gniarek. Dzisiaj to mogA� byA� rezydenci.

DzieA� po zakoA�czeniu protestu gA�odowego przez rezydentA?w i rezydentki, czyli 31 paA?dziernika, minister RadziwiA�A� ogA�osiA� podwyA?ki dla tej grupy zawodowej. PodkreA�la, A?e nakA�ady na ochronA� zdrowia sukcesywnie rosnA�. Czy to nie oznacza wysA�uchania ich postulatA?w?

D. G.: Jest takie sformuA�owanie: palcem po wodzie pisane. I de facto takie sA� wA�aA�nie propozycje ministra RadziwiA�A�a. Nie bA�dA?my naiwni a�� nie wiemy, jaka partia bA�dzie rzA�dziA� po 2019 roku. Poza tym, gdyby rzA�d nie czekaA�, aA? bomba wybuchnie, tylko zabraA� siA� za reformA� systemu ochrony zdrowia od razu, to nie mA?wilibyA�my o 2025 roku, lecz o 2023. W tym wszystkim najbardziej bolesna jest jednak retoryka ministra a�� pan RadziwiA�A� twierdzi, A?e my, proponujA�c zwiA�kszenie nakA�adA?w do 6,8% PKB w 2020 roku, tylko trochA� rA?A?nimy siA�, jeA�li chodzi o propozycje. Cztery lata to trochA�?

NurseBurnout410

MA?wiA�a Pani o dysproporcjach w zarobkach pomiA�dzy poszczegA?lnymi zawodami medycznymi. Jak duA?e sA� te rA?A?nice?

D. G.: Lekarz (nie rezydent) otrzymuje za dyA?ur na SOR 100-150 zA�otych za godzinA�. To wiA�cej, niA? pielA�gniarka otrzymuje za miesiA�c. Wystarczy, A?e przyjdzie na 24 godziny do pracy, A?eby mieA� wiA�cej, niA? ona, ktA?ra przez caA�y miesiA�c przychodzi w A�wiA�ta, na noce, w niedziele. To niestety powoduje niechA�A� jednych do drugich. RzA�d Platformy Obywatelskiej w ten sposA?b wywindowaA� zawA?d lekarza, stwarzajA�c te dysproporcje.

Z kolei w 2015 roku zaproponowano pielA�gniarkom cztery razy po 400 zA�otych brutto brutto podwyA?ki. W tym roku, teA? na skutek protestA?w, ratownikom medycznym dano tylko dwa razy po 400 zA�otych brutto brutto. KaA?dA� zA�otA?wkA� trzeba wywalczyA� na ulicy a�� jest to dalekie od standardA?w dialogu. To wpA�ywa na stosunki miA�dzy tymi ludA?mi w pracy.

MA?wi Pani teraz o Ustawie z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniA?szego wynagrodzenia zasadniczego pracownikA?w wykonujA�cych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. MiaA�a rozwiA�zaA� problemy nisko opA�acanych osA?b w ochronie zdrowia.

D. G.: Ustawa czerwcowa mA?wi o podwyA?kach, ale nikt nie zabezpieczyA� na nie A�rodkA?w. To bA�dzie miaA�o konsekwencje na przykA�ad w wyjmowaniu pieniA�dzy z kieszeni jednej pielA�gniarki i oddawaniu drugiej a�� tej, ktA?ra nie zarabia wynagrodzenia minimalnego, jakie ustalono dla zawodA?w medycznych.

Wiele razy sA�yszaA�am, A?e pieniA�dze wyjmowane sA� z kieszeni pielA�gniarki i wkA�adane do kieszeni innej. Co to znaczy?

D. G.: Trzy lata temu minister zdrowia Zembala przed samymi wyborami zaproponowaA� drogA� dojA�cia do lepszych pensji dla pielA�gniarek i poA�oA?nych. Przez cztery lata miaA�o to byA� po 400 zA�otych brutto brutto. Dzisiaj jest to 1200 zA�otych brutto brutto.

Co pozytywnego wynika z przepisA?w z 2015 roku: kaA?dego roku, do 31 sierpnia, spisujemy liczbA� pielA�gniarek zatrudnionych w szpitalu. Informacja wysyA�ana jest przez pracodawcA� do NFZ, ktA?ry przekazuje A�rodki na wynagrodzenia, przypisane do numeru Prawa Wykonywania Zawodu. W ten sposA?b jest to przejrzyste, A�rodki sA� przeznaczone dla konkretnej pielA�gniarki. W przeciwnym razie pracodawcy przeznaczaliby te kwoty na inne cele.

Natomiast ustawa z czerwca 2017 roku mA?wi, A?e jeA?eli w zakA�adzie pracy jest wiele pielA�gniarek, ktA?re nie zarabiajA� obecnie ustalonej pensji minimalnej, to z tej puli, o ktA?rej mA?wiA�am przed chwilA�, trzeba zabraA� 10%, aby wyrA?wnaA� ich wynagrodzenia do minimalnego. NiektA?rzy pracodawcy chcA� nawet zabieraA� te 10% na inne cele. W szpitalu w SA�upsku pracodawca prA?bowaA� to zrobiA�, A?eby przekazaA� na wynagrodzenia innych pracownikA?w.

MA?wi siA� teA?, A?e ustawa z czerwca 2017 roku gwarantuje biedA�. Co to znaczy w kontekA�cie innych zawodA?w medycznych?

D. G.: ZamraA?a siA� A�rodki i dopiero w 2021 roku niektA?re zawody medyczne zacznA� zarabiaA� 2500 zA�otych. To nie jest A?adna podwyA?ka, to gwarancja biedy. To jest nie do przyjA�cia, A?adna z central zwiA�zkowych siA� na to nie zgodziA�a. Mimo to sejm przyjA�A� ustawA�, a Prezydent jA� podpisaA�. Nie konsultowaA� siA� z naszymi A�rodowiskami, mimo A?e jest patronem Rady Dialogu SpoA�ecznego. DziwiA� siA�, A?e z nami nie porozmawiaA�, nie wysA�uchaA� reprezentatywnych partnerA?w spoA�ecznych.

Dlaczego to waA?ne, aby to w Radzie Dialogu SpoA�ecznego odbywaA�y siA� rozmowy, a nie w powoA�anym niedawno przez ministra RadziwiA�A�a zespole do spraw systemowych rozwiA�zaA� finansowych w ochronie zdrowia?

D. G.: Strona rzA�dowa powinna traktowaA� z szacunkiem ludzi, ktA?rzy negocjujA�, a nie rozmywaA� temat. JeA?eli chcemy coA� zaA�atwiA�, spotkajmy siA� wA�aA�nie w Radzie Dialogu SpoA�ecznego, ktA?ra do tego zostaA�a powoA�ana po tym, jak przez dwa lata dialog w Polsce nie funkcjonowaA�. MiaA�a byA� to przestrzeA�, gdzie na spotkania bA�dA� przychodziA� ministrowie, nie dyrektorzy departamentA?w. Musimy promowaA� RadA� Dialogu SpoA�ecznego.

Jedna rzecz cieszy: dialog autonomiczny udaje siA� jak nigdy. Nie byA�o nigdy takiej zgody miA�dzy pracodawcami a pracownikami, miA�dzy organizacjami ich reprezentujA�cymi, a teraz jest.

Ale trzeba teA? powiedzieA�, A?e w ochronie zdrowia wielkim problemem jest to, A?e pracodawcy szpitali nie naleA?A� do reprezentatywnych central, wobec czego nie sA� reprezentowani w RDS.

Czy strona spoA�eczna w Radzie, w tym pracodawcy, popiera postulaty protestujA�cych obecnie rezydentA?w? Przypomnijmy: chodzi o podniesienie finansowania ochrony zdrowia do 6,8% PKB w ciA�gu trzech lat, likwidacjA� kolejek, rozwiA�zanie braku personelu medycznego, likwidacjA� biurokracji, poprawA� warunkA?w pracy i podniesienie wynagrodzeA�.

D. G.: Tak. W Radzie Dialogu SpoA�ecznego jesteA�my zgodni.

Nie dziwi mnie protest rezydentA?w. To sA� ludzie, ktA?rzy bA�dA� leczyA� nas, nasze dzieci, naszych wnukA?w. JeA�li oni nie majA� teraz czasu na ksztaA�cenie, bo idA� z pracy do pracy, to ich wyksztaA�cenie moA?e nie byA� tak dobre, jak poprzednich pokoleA�. Wydzielenie rezydentA?w w osobnej ustawie i postawienie ich w gorszej sytuacji dokonaA�o siA� dopiero za rzA�dA?w Platformy Obywatelskiej. Poprzednie pokolenia mA�odych lekarzy takA?e niewiele zarabiaA�y, ale ich specjalizacjA� opA�acaA� szpital. OpA�acano dla nich ksztaA�cenie, szkolenia, wyjazdy do Warszawy i noclegi. To wszystko dawniej byA�o lepiej zorganizowane, nastawione na wyksztaA�cenie lekarza. Jak jest dzisiaj? SA�yszA�, A?e rezydent jest ochroniarzem w jakiejA� firmie, ktoA� inny jest kelnerem a�� to jest absurd. Jestem z nimi caA�ym sercem, A?yczA� im wielkiej niezA�omnoA�ci. Oni powinni dobrze zarabiaA�.

OczywiA�cie, minister RadziwiA�A� ma problem. Ale obecne postulaty rezydentA?w to coA�, o czym on mA?wiA� juA? 10 lat temu. PrzecieA? jeszcze niedawno on razem ze mnA� siedziaA� po jednej stronie stoA�u. I mA�drze mA?wiA�. On jest doA�wiadczony po stronie spoA�ecznej, dobrze znaA� nasze potrzeby. Czy teraz zapomniaA�, co siA� dzieje w szpitalach?

PomijajA�c obecny konflikt ministra z protestujA�cymi, a teraz wA�aA�ciwie z caA�ym A�rodowiskiem medycznym, jak Pani ocenia dwa lata pracy Konstantego RadziwiA�A�a?

D. G.: ZapowiadaA� siA� caA�kiem dobrze, biorA�c pod uwagA� fakt, A?e a�� jak juA? wspomniaA�am a�� kiedyA� staA� po stronie spoA�ecznej jako Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Wielokrotnie posA�ugiwaA� siA� narracjA�, ktA?rA� stosowaA� A�wiA�tej pamiA�ci profesor Religa a�� to byA� kolejny dobry sygnaA�. Wszystko siA� zawaliA�o, gdy prA?bowaliA�my wejA�A� z ministerstwem w dialog. OkazaA�o siA�, A?e to jedna wielka fasada, A?e minister jest zwyczajnie gA�uchy na gA�os tych, ktA?rzy chcA� pomA?c. Poza tym, taki mamy system, A?e minister niewiele moA?e.

RadziwiA�A� zapowiada likwidacjA� ubezpieczenia zdrowotnego, od dawna zapowiadane, choA� przesuwane w czasie, jest postawienie NFZ wA�stan likwidacji. Dlaczego taka formuA�a jest lepsza niA? finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

D. G.: Uczmy siA� na bA�A�dach. Moim zdaniem nie ma sensu traciA� czasu na komentowanie tego typu zapowiedzi. PamiA�tam, jak pozytywnie podchodziliA�my do planA?w o wejA�ciu ustawy o tak zwanej sieci szpitali. I co? Wielkie rozczarowanie. Wprowadzone wA�aA�nie ryczaA�towe finansowanie szpitali oznacza ich niedofinansowanie. Jednak co do zasady a�� w mojej ocenie lepiej, gdyby system ochrony zdrowia byA� scentralizowany, gdzie minister zdrowia miaA�by kontrolA� nad wydatkowaniem A�rodkA?w.

WrA?A�my do protestu rezydentA?w i rezydentek. W ciA�gu niecaA�ego miesiA�ca rozszerzyA� siA� poza WarszawA�, gA�odA?wki trwaA�y w kolejnych miastach: Krakowie, A?odzi, WrocA�awiu, Szczecinie, GdaA�sku, Lesznie, PA�ocku. Wraz z rezydentami gA�odowali fizjoterapeuci. ProtestujA�cych popierajA� lekarze i lekarki a�� w Krakowie 25 paA?dziernika ogA�oszono dniem bez lekarza. DoA�A�czyli ratownicy medyczni, ktA?rzy prowadzA� swA?j protest juA? od maja. Czy widzi Pani jakA�A� ciA�gA�oA�A� protestA?w od czasu BiaA�ego Miasteczka? Czy A�rodowisko uczy siA� ze swojej historii?

D. G.: Protest siA� zradykalizowaA�, byA� bardzo ostry. Szybko siA�gniA�to po tA� najbardziej dramatycznA� formA�, jakA� jest gA�odA?wka. PielA�gniarki i poA�oA?ne gA�odowaA�y dawno temu, kiedy byA�y mA�ode. W BiaA�ym Miasteczku nie wiedziaA�am o tym i nie godziA�am siA� na to. Wiem, A?e rezydenci byli i sA� nadal u kresu wytrzymaA�oA�ci, dlatego podjA�li takA� decyzjA�.

PielA�gniarki i poA�oA?ne sA� najwiA�kszA� medycznA� grupA� zawodowA�. KaA?dy ma do odegrania rolA� w tego typu proteA�cie. Rezydenci postanowili gA�odowaA�. ZrobiliA�my wiA�c to, co naleA?y. Wspieramy ich nie tylko jako koleA?anki z branA?y medycznej, ale w takich sytuacjach jak wtedy rA?wnieA? dajemy im wsparcie pielA�gniarskie. Robimy to, bo wiemy, A?e konsekwencje gA�odowania mogA� byA� katastrofalne dla zdrowia.

Strona spoA�eczna, w tym Forum ZwiA�zkA?w Zawodowych zgA�asza konkretne rozwiA�zania, aby przeciwdziaA�aA� kryzysowi ochrony zdrowia. Co to za propozycje?

D. G.: NaleA?y jak najszybciej dokonaA� nowelizacji ustawy o najniA?szym wynagrodzeniu zawodA?w medycznych. Krystyna Ptok, PrzewodniczA�ca OgA?lnopolskiego ZwiA�zku Zawodowego PielA�gniarek i PoA�oA?nych, zwrA?ciA�a siA� do ministerstwa zdrowia z wnioskiem o przekazanie informacji o liczbie pracownikA?w medycznych w Polsce, liczbA� pracownikA?w niemedycznych oraz o ich wynagrodzenia. Potrzebujemy tych informacji, poniewaA? musimy konstruktywnie dyskutowaA� o poziomie wzrostu wynagrodzeA�. Trzeba przekazywaA� 6,8% PKB na zdrowie, ale od roku 2020, a nie 2025, jak chce tego rzA�d PiS.

Potrzebna jest zmiana systemowa i stworzenie planu dla ochrony zdrowia na kilkanaA�cie lat. Potrzebne jest ograniczenie czasu pracy i likwidacja umA?w cywilnoprawnych i samozatrudnienia w ochronie zdrowia. Tylko wtedy stanie siA� wyraA?ne, A?e lekarzy, pielA�gniarek, ratownikA?w jest za maA�o. SprawdziliA�my to w Instytucie Medycyny Pracy. PielA�gniarka, aby nie popeA�niaA� bA�A�dA?w, moA?e pracowaA� szeA�A�dziesiA�t godzin wiA�cej w miesiA�cu, niA? przepisowe sto szeA�A�dziesiA�t godzin. Tymczasem dzisiaj one pracujA� po trzysta-czterysta godzin. W jednym ze szpitali w wojewA?dztwie zachodniopomorskim widziaA�am grafik pielA�gniarki na 408 godzin…

To samo dotyczy lekarzy i innych pracownikA?w, ktA?rzy podpisujA�c klauzulA� opt-out, zgadzajA� siA� na przekroczenie normy przeciA�tnie czterdziestu oA�miu godzin pracy w tygodniu. W konsekwencji sA� skrajnie przepracowani. SA�yszymy tylko o niektA?rych zgonach lekarzy a�� jeA�li zdarzA� siA� w pracy. Nie sA�yszymy o tych, ktA?re zdarzajA� siA� po ich powrocie do domu.

Porozumienie ZawodA?w Medycznych zaproponowaA�o zmianA� ustawy o A�wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze A�rodkA?w publicznych. Ustawa dotyczy wyA�A�cznie wysokoA�ci nakA�adA?w na ochronA� zdrowia. Czy taka propozycja ustawy to wA�aA�ciwe rozwiA�zanie?

D. G.: Porozumienie ZawodA?w Medycznych walczy o zmianA� postawy decydentA?w, o zmianA� jA�zyka debaty publicznej. Ich ustawa jest sA�uszna przede wszystkim z obywatelskiego punktu widzenia. Medycy wyraA?ajA� w ten sposA?b sprzeciw wobec a�zprzeciA�tniactwaa�?, ktA?re trawi ten system od kilkudziesiA�ciu lat. Polki i Polacy dziA�ki ich akcji w wiA�kszym stopniu rozumiejA� problematykA�, wiedzA�, A?e A�rodkA?w jest za maA�o, a zarobki wiA�kszoA�ci pracownikA?w medycznych sA� bardzo niskie.

Po zakoA�czeniu protestu gA�odowego 30 paA?dziernika, Porozumienie RezydentA?w OZZL zagroziA�o masowym wypowiadaniem klauzuli opt-out oraz rezygnacjami z dodatkowego zatrudnienia poza podstawowym miejscem pracy. To prawdopodobnie oznacza, A?e w przychodniach i szpitalach zabraknie lekarzy i lekarek. Wydaje siA� to zA�amaniem zasady protestA?w w ochronie zdrowia, to de facto odejA�cie od A�A?A?ek pacjentA?w. Czy to wA�aA�ciwa droga?

D. G.: Rezygnacja z dodatkowej pracy jest formA� protestu! Przede wszystkim okaA?e siA�, A?e jest nas za maA�o. RzA�d bA�dzie musiaA� w koA�cu wziA�A� peA�nA� odpowiedzialnoA�A� za system. Tu oczywiA�cie powstaje pytanie a�� co jest lepsze? PracowaA�, umieraA� z przepracowania, caA�e swoje A?ycie spA�dziA� w miejscu pracy czy zaprotestowaA� przeciwko niszczeniu standardA?w? Dla mnie odpowiedA? jest oczywista.

DziesiA�A� lat temu, gdy stanA�A�o BiaA�e Miasteczko, nie byA�o mowy o strajku generalnym sA�uA?by zdrowia. Teraz takie zapowiedzi juA? siA� pojawiA�y. Czy dojdzie do strajku generalnego?

D. G.: Nie potrafiA� powiedzieA�, co siA� wydarzy. MogA� widzieA� rA?A?ne scenariusze, ale naprawdA� nie wiem, w ktA?rA� stronA� to siA� potoczy. Gdybym byA�a po stronie rzA�du, nie wkurzaA�abym tak tych ludzi. Kolejne dni, kolejne spotkania, ktA?re nic nie przynoszA�, kolejne zespoA�y a�� to denerwuje i moA?e na nowo napA�dziA� protest. Sytuacja moA?e siA� rozwinA�A� w kaA?dym kierunku.

DziA�kujA� za rozmowA�.

Warszawa, 23 paA?dziernika a�� 2 listopada 2017 r.

Dorota Gardias a�� PrzewodniczA�ca reprezentatywnej centrali zwiA�zkowej Forum ZwiA�zkA?w Zawodowych, byA�a przewodniczA�ca OgA?lnopolskiego ZwiA�zku Zawodowego PielA�gniarek i PoA�oA?nych, czA�onkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-SpoA�ecznego, wiceprzewodniczA�ca Rady Dialogu SpoA�ecznego, przewodniczA�ca ZakA�adowej Organizacji OZZPiP w szpitalu wojewA?dzkim w SA�upsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>