Kodeks Pracy idzie w dobrym kierunku?

Kodeks Pracy idzie w dobrym kierunku?

W najbliższym czasie szykuje się lawina zmian w Kodeksie pracy. Do 2 sierpnia 2022 r. powinny wejść w życie zapisy unijnej dyrektywy work–​life balance. Jej celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny. Czekają nas także zmiany dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości w pracy.

Jak informuje pulshr.pl, zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia ze względu na płeć wzrasta wraz z liczbą dzieci w rodzinie. Współczynnik zatrudnienia bezdzietnych kobiet wynosi 66 proc. w porównaniu do 74 proc. dla mężczyzn. W rodzinach z co najmniej trójką dzieci współczynnik zatrudnienia kobiet spada do 57 proc. dla kobiet w porównaniu z 85 proc. dla mężczyzn.Projekt nowelizacji kodeksu pracy przewiduje m.in. płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Za okres zwolnienia pracownik otrzyma 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Wniosek o udzielenie zwolnienia pracownik będzie mógł zgłosić najpóźniej w dniu korzystania ze zwolnienia.

– Jest to pewna analogia do urlopu na żądanie, jednak co istotne, zwolnienie takie ma nie zmniejszać puli dni urlopowych.

Kolejną nowością w Kodeksie pracy ma być nieodpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym przysługujący w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Projekt Kodeksu zakłada także wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego. Nowy dłuższy urlop rodzicielski będzie przysługiwał w wymiarze do 41 tygodni, a w przypadku porodu mnogiego do 43 tygodni, przy czym każdemu z rodziców będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka.

Zmianie ulegnie także zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Projekt przewiduje, że zasadniczo za okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Projekt zakłada także prawo rodziców dziecka do lat 8 do wnioskowania o bardziej elastyczną organizację pracy i ochronę przed niekorzystnym traktowaniem z powodu korzystania przez pracownika z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Zgodnie z zaproponowanym projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, odpowiednio z uwzględnieniem ustaleń ze związkami albo po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Według propozycji pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Protest pracowników Ikei w Zbąszynku

Protest pracowników Ikei w Zbąszynku

W niedzielę na rynku w Zbąszyniu miała miejsce pikieta pracowników IKEA Industry Oddział West w Zbąszynku.

Jak informuje OPZZ na swojej stronie internetowej, akcja protestacyjna została zorganizowana przez organizacje zakładowe Związku Zawodowego „Budowlani” oraz NSZZ Solidarność. Pracownicy domagali się od kierownictwa IKEA Industry przystąpienia do rokowań ze związkami zawodowymi w ramach toczącego się od lutego sporu zbiorowego.

Kierownictwo Ikea Industry uważa, że sporu nie ma, choć potwierdziła go Państwowa Inspekcja Pracy. W proteście uczestniczyło kilkaset osób, w tym także delegacje z IKEA Industry w Lubawie i Stepnicy.

Związkowy domagają się:

– podwyżki płac (godzinowych stawek zaszeregowania o 4,76 zł na godz., miesięcznych stawek zaszeregowania o 800 zł);

– dodatku do wynagrodzenia za wysługę lat, wypłacanego co miesiąc za każde przepracowane 5 lat w IKEA Industry Oddział West w Zbąszynku w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia;

– wolnych niedziel, tak aby tydzień pracy rozpoczynał się od godz. 6:00 w poniedziałek.

(Zdjęcie pochodzi ze strony opzz.org.pl).

Więcej pomocy psychologicznej dla dzieci

Więcej pomocy psychologicznej dla dzieci

Będą ułatwienia w powstaniu i prowadzeniu ośrodków opieki psychologicznej dla dzieci. Tworzenie mniejszych niż do tej pory zespołów środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, wyższe wyceny kluczowych świadczeń i korzystniejszy sposób rozliczania – to ułatwienia, które wprowadził NFZ dla placówek tego typu.

Jak pisze Portal Samorządowy, w 2022 roku NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień przeznaczy o 880 mln zł więcej niż w 2021 roku. Dotychczas na tym poziomie referencyjnym mogły funkcjonować wyłącznie czteroetatowe placówki.
Od marca br. mogą powstać także dwuetatowe zespoły, które umożliwią terapię i wsparcie dla dzieci nawet z najmniejszych gmin.

NFZ zmniejszył też wymaganą liczbę świadczeń miesięcznych, koniecznych do zrealizowania przez dotychczasowe placówki. Zgodnie z wnioskiem placówek, dla czteroetatowego zespołu składającego się z psychologa, psychoterapeuty i terapeuty środowiskowego, wymagana liczba miesięcznych świadczeń została zmniejszona z 412 do 375.

Wprowadzono też korzystniejszy sposób rozliczania świadczeń. Placówki (I poziomu referencyjnego) zostały objęte nowym, hybrydowym sposobem rozliczania świadczeń. Opiera się on na ryczałcie miesięcznym (m.in. na koszty infrastruktury, koszty personelu realizującego usługi bez obecności pacjenta, tj. udział w konsyliach, przeprowadzenie działań koordynacyjnych, czy udział w superwizjach) oraz opłacie za świadczenia (wizyty, porady, sesje) – rozliczanych godzinowo.

Włączyć puszki do systemu kaucyjnego?

Włączyć puszki do systemu kaucyjnego?

W Europie właściwie nie ma takiego systemu kaucyjnego, który nie obejmowałby puszek aluminiowych. Obecnie w Polsce, według danych pochodzących od przetwórców aluminium, odzyskujemy ok. 80 proc. puszek aluminiowych w optymalnych warunkach, czyli z odpadów zebranych selektywnie. Kaucji nie mamy.

Jak informuje Portal Samorządowy, trwa dyskusja nad tym, jak powinien wyglądać system kaucyjny w Polsce. Według projektu ustawy, który jest po etapie konsultacji, systemem zostaną objęte tylko butelki plastikowe i szklane. Takie ograniczenie powoduje wiele wątpliwości.W konsultacjach padło wiele pytań o to, dlaczego system nie obejmuje puszek, kartonów na napoje czy szklanych butelek, tzw. małpek, które tysiącami zalegają na trawnikach, w parkach czy lasach.

Kolejny raz apel w sprawie uszczelnienia  systemu kaucyjnego wystosowało Stowarzyszenie Zero Waste Polska. System kaucyjny, który ma objąć wyłącznie plastikowe butelki jednorazowe, po raz kolejny pokazuje, że rządzący za nic mają sobie nie tylko środowisko i społeczeństwo, ale i doświadczenia, skuteczne wzorce i wnioski płynące z działających w Europie systemów kaucyjnych. Niewłączenie do systemu większej ilości frakcji, w tym przede wszystkim puszki aluminiowej, jest nielogiczne i niezgodne z rekomendacjami naukowców, którzy mówią, że musimy walczyć o każdy kilogram recyklingu aluminium – podkreśla Zero Waste Polska.