Pracowaliśmy na ponad etat

Pracowaliśmy na ponad etat

Polacy pracowali w 2021 r. średnio 43,3 godziny tygodniowo, jak wynika z badania w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego 2022/2021.

Jak pisze portal pulshr.pl, Najwięcej w 2021 r. pracowały osoby z wykształceniem podstawowym – 46 godzin tygodniowo. Mężczyźni spędzali w pracy o 6 godzin więcej niż kobiety. Wyższe wykształcenie wiązało się z krótszą pracą – ok. 42 godz.

„Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat”, zrealizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Jagielloński w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) 2022/2021.

Zwrócono uwagę, że aktywność w szarej strefie spadła w porównaniu z 2017 r. i 2019 r. z ok. 6 proc. do ok. 4 proc. „Wśród zatrudnionych formalnie zmniejszył się (z 6 proc. do 3 proc.) odsetek przyznających, że część wynagrodzenia odbierają +pod stołem+”

Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 18-69 lat wyniósł w zeszłym roku 67 proc. „Oznacza to spadek względem roku 2019 i tym samym powrót do poziomu z 2017 r.” – wyjaśniono. Dodano, że blisko połowa osób z tej grupy wiekowej była zatrudniona na umowę o pracę, a kontrakt na czas nieokreślony miało w tym gronie ponad 80 proc. pracowników.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Koniec z przemocą ekonomiczną

Koniec z przemocą ekonomiczną

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną.

Jak informuje pulshr.pl, Przemoc ekonomiczna w zdecydowanej większości dotyka kobiet. Jest domeną mężów (34 proc.) lub partnerów (10 proc.), a rzadziej ojców (16 proc.) i matek (14 proc.). Z raportu resortu pracy wynika, że występowanie przemocy w rodzinie nie zależy od statusu społeczno-ekonomicznego osób, które jej doznają. Pojawia się zarówno w rodzinach w trudnej sytuacji materialnej, jak i dobrze sytuowanych.
Przemoc ekonomiczna to np. zabranianie pracy lub wydzielanie pieniędzy.

Oto pozostałe najważniejsze rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 • Nowym rodzajem przemocy będzie opis zachowań, które mogą wzbudzić poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia – podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. cyberprzemoc).
 • Przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób: byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej.
 • Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
 • Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
 • Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.
 • Zespoły interdyscyplinarne będą realizować zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze.
 • Istotną zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowego udziału członków zespołu interdyscyplinarnego – w ciągu 12 miesięcy od ich powołania w skład zespołu – w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Wprowadzony zostanie obowiązkowy udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego.
 • Nowe przepisy przewidują, że osobą do kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy będzie pracownik socjalny. Natomiast z osobą stosującą przemoc domową kontaktować się i pracować będzie funkcjonariusz policji.
 • Przewidziana zostanie możliwość poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o kolejnych członków, w tym m.in. o asystenta rodziny, kuratora sądowego czy też osoby wykonujące zawód medyczny.
 • W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową będzie się uchylać od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania – w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową – zespół interdyscyplinarny złoży zawiadomienie o popełnieniu przez taką osobę nowego wykroczenia, zagrożonego grzywną albo karą 1 miesiąca ograniczenia wolności.

Jesteśmy wypaleni?

Jesteśmy wypaleni?

W Polsce w 2020 r. pracownicy wykorzystali 27,7 milionów dni na L4 z powodu zdrowia psychicznego.

Jak informuje portal pulshr.pl, niewiele mniej wykorzystano ich w kolejnym roku. Powód zwolnień to spadek motywacji, wypalenie zawodowe, stres.

WHO szacuje, że od wybuchu pandemii stany chorobowe związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja czy poczucie lęku, wzrosły o ponad 25 proc. Tym samym już prawie miliard osób na świecie ma zaburzenia psychiczne.

To nie pozostaje bez wpływu na sytuację na rynku pracy. Z danach ZUS wynika, że w 2020 r. pracownicy spędzili 27,7 mln dni na L4 z powodu zdrowia psychicznego. Rok później z tego powodu na zwolnieniu przebywali 25 mln dni. Firmy właściwie nie oferują swoim pracownikom pomocy psychologicznej.

W 2020 roku, w porównaniu z 2019 r., liczba zaświadczeń wystawionych tylko z powodu depresji wzrosła o 21,3 proc. Pracownicy najczęściej jako przyczynę problemów psychicznych wymieniają niepokój o przyszłość, spadek motywacji, trudność z koncentracją, wzmożony stres, wypalenie zawodowe – czyli kwestie bezpośrednio związane z miejscem pracy.

Powstał związek zawodowy w Pyszne.pl

Powstał związek zawodowy w Pyszne.pl

Konfederacja Pracy to pierwsza w Polsce organizacja związkowa w tym sektorze.

Jak informuje w swoich mediach społecznościowych związek zawodowy Konfederacja Pracy, od dawna mówi się, że jednym z istotniejszych wyzwań dla związków zawodowych jest uregulowanie sektora platform cyfrowych.

Dużo energii i zaangażowania wkładaliśmy w opinie Konfederacji Pracy kierowane do Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a za pośrednictwem naszej Centrali na poziom UE — bo w tych wytycznych upatrujemy na tę chwilę możliwie najszybszych, najpełniejszych i faktycznych ram regulacyjnych. W kontekst działań w tym sektorze wpisała się również Konfederacja Pracy Młodych, blokując wydarzenia podczas Szczytu Cyfrowego IGF, a przez ostatni okres prowadząc (z powodzeniem) działania zmierzające w kierunku dotarcia do jak największej grupy pracowników platformowych. Dzisiaj już OFICJALNIE możemy poinformować, że się udało! To też niewątpliwe przecieranie szlaków w Europie i poza granicami naszego kontynentu – piszą związkowcy.

14 października 2022 roku została zarejestrowana Organizacja Międzyzakładowa nr 07–214 OPZZ Konfederacja Pracy w Trenkwalder&Partner Sp. z.o.o. z siedzibą w Skierniewicach oraz TAKEAWAY. COM EXPRESS POLAND SP. z o. o. we Wrocławiu. To te dwa podmioty świadczą de facto swoje usługi w ramach platformy i marki PYSZNE.PL w Polsce.