13 tysięcy za szczęście

13 tysięcy za szczęście

Według raportu „Szczęście w pracy Polaków” przygotowanego przez agencję pracy Jobhouse i Great Digital współczynnik szczęścia w 2023 r. wyniósł 6,8 w 10-punktowej skali. Abyśmy czuli się szczęśliwi, musimy dobrze zarabiać.

Jak pisze portal pulshr.pl, ludzie spędzają sporą część swojego życia w pracy. W Polsce, jak wskazują dane Eurostatu, są to 43 godziny tygodniowo, czyli więcej niż standardowy etat. Dlatego też zadowolenie z pracy to czynnik, który znacząco wpływa na jakość życia. Tymczasem według raportu „Szczęście w pracy Polaków”, który został przygotowany przez agencję pracy Jobhouse i Great Digital, współczynnik szczęścia w 2023 roku jest nieco mniejszy niż rok temu, gdy wyniósł 6,9 w 10-puntowej skali. Obecnie wynosi on 6,8. Najwyższy był w 2021 roku, kiedy poziom szczęścia w pracy Polaków wyniósł aż 7,9 pkt.

Z raportu wynika, że pięć najważniejszych czynników, które decydują o szczęściu w pracy Polaków, pozostaje bez zmian od zeszłorocznej edycji.

Na pierwszym miejscu nadal znajduje się wynagrodzenie, które wskazało aż 91 proc. badanych – to nieco więcej niż w ubiegłym roku (89 proc.). Ile powinna zatem zdaniem badanych wynosić pensja pozytywnie wpływająca na poczucie szczęścia w pracy? Według danych z tegorocznego badania jest to kwota 13 200 zł netto. Respondenci wskazywali jednak, że obecnie ich średnia zarobków wynosi 9 700 zł netto. Te dwie kwoty dzieli zatem 4 500 zł. Raport wyraźnie wskazuje, że Polacy doceniają swoją pracę i chcą być za nią należycie wynagradzani.

Następnie respondenci podkreślili rolę takich aspektów, jak współpracownicy, na których można liczyć (81 proc.), przyjazna atmosfera pracy (80 proc.), relacje z przełożonym (75 proc.) oraz możliwości rozwoju, jakie oferuje praca (75 proc.).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pracujemy rekordowo

Pracujemy rekordowo

W III kwartale br. w Polsce pracowało 16,87 mln osób, najwięcej w historii badań. To o ponad 180 tys. osób więcej niż rok wcześniej.

Według informacji serwisu rp.pl, bezrobocie w Polsce jest dość niskie, a zatrudnienie w gospodarce jest na relatywnie wysokim poziomie. Pracuje prawie 17 mln Polaków. Potwierdza to badanie BAEL. Bezrobocie w listopadzie br. wynosi tyle samo, co w październiku, czyli równe 5 proc.

Stopa bezrobocia określana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo (z wykluczeniem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Wskaźnik ten publikowany jest przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). Należy pamiętać, że uwzględnia on jedynie zarejestrowanych bezrobotnych, przez co nie jest on w pełni miarodajny.

Nie będzie osiedla w otulinie parku

Nie będzie osiedla w otulinie parku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę rady miejskiej w Chorzowie na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące planów budowy osiedla w otulinie Parku Śląskiego.

Jak informuje Portal Samorządowy, nie będzie budowy osiedla w otulinie Parku Śląskiego w Chorzowie – tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Nie do samej inwestycji odnosił się jednak sąd, a do legalności aktów prawnych, które ją dopuszczały. Chodzi o uchwałę radnych z Chorzowa, którzy taką inwestycję u siebie chcieli mieć.

Uchylona uchwała dopuszczała możliwość budowy osiedla wraz z przedszkolem w tzw. otulinie Parku Śląskiego. Oznacza to, że rozstrzygnięcie nadzorcze pozostaje w mocy, a deweloper – firma Atal – nie ma prawa budować osiedla w okolicach parku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren ulicy Targowej w Chorzowie przeznaczony jest pod cele handlowe i usługowe. Ustawa lex deweloper, czyli ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dopuszcza możliwość budowania osiedli w takich miejscach, ale po uprzedniej zgodzie rady miasta. Uchwała została przyjęta przez radnych Chorzowa w marcu 2023 r. Niespełna miesiąc później została jednak unieważniona przez nadzór prawny wojewody śląskiego.

Termika chce zwalniać związkowców

Termika chce zwalniać związkowców

OPZZ Konfederacja Pracy sprzeciwia się zwolnieniu z pracy trzech osób objętych ochroną związkową.

Jak pisze związek zawodowy:

Nie ma zgody dla zwolnień osób objętych szczególną ochroną!

Oburzające jest, że tak duża firma świadcząca usługi dla Piekarni HERT ma standardy rodem z lat 2000 w kwestii przestrzegania prawa pracy. Od samego początku kiedy ww. organizacja związkowa powstała, część Zarządu organizacji odczuła niezadowolenie pracodawcy z tego faktu, co skutkowało np. zaprzestaniem otrzymywania premii i innych dodatków przez osoby reprezentujące związek zawodowy.

Zgodnie z art. 12 Konstytucji RP ten najwyższy akt prawny zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, dlatego tym bardziej bulwersujące jest, że w 2023 roku duży lokalny pracodawca, dopuszcza się działań wymierzonych wprost w związek zawodowy, nie zważając na przepisy powszechnie obowiązujące.

Część Zarządu Organizacji Zakładowej nr 01-072 OPZZ Konfederacja Pracy w Termika Sp. z o.o. jest objęta szczególną ochroną związkową na podstawie art. 32 ustawy o zawiązkach zawodowych o czym pracodawca został powiadomiony. W związku z powyższym pracodawca bez zgody Zarządu ww. organizacji nie może rozwiązać umowy o pracę powyższym osobom. Zwolniono również osobę w wieku przedemerytalnym i z tego tytułu objętą szczególną ochroną.

Zdecydowanie oburzające jest, że pomimo świadomości konieczności wyrażenia zgody przez Zarząd organizacji na rozwiązanie umowy z chronionymi osobami (o czym świadczy wręczenie Zarządowi Zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia), w sposób rażący naruszacie Państwo przepisy nie czekając nawet na stanowisko związku zawodowego – tego samego dnia wręczyliście wszystkim 3 osobom z Zarządu Organizacji Zakładowej nr 01-072 OPZZ Konfederacja Pracy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Żądamy natychmiastowego wycofania się ze swoich naruszających przepisy działań, wycofanie rozwiązania umów o pracę 3 chronionym przedstawicielom Zarządu organizacji związkowej i rozpoczęcie rzeczywistego dialogu z Zarządem Organizacji Zakładowej nr 01-072 OPZZ Konfederacja Pracy.