O lepsze warunki pracy

O lepsze warunki pracy

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Jeronimo Martins Polska zbiera wśród pracowników Biedronki podpisy pod petycją o polepszenie warunków zatrudnienia w sklepach tej sieci.

Jak informuje portal Wiadomości wiadomoscihandlowe.pl, „Solidarność” działająca w Biedronce wystosowała 9 lutego petycję do zarządu firmy, a następnie rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wyrażonymi żądaniami. Związek zawodowy domaga się rozwiązania trzech wyzwań.

Pierwszy postulat dotyczy „zapewnienia zwiększonej obsady poszczególnych placówek (sklepów), tak aby możliwa była spokojna realizacja zlecanych zadań, w czasie doby (dniówki) pracowniczej)”. Drugi postulat to wprowadzenie premii dla pracowników lady mięsnej, które to stanowiska zostały utworzone już w ponad 25% ogółu placówek tej sieci. Trzecie żądanie „Solidarności” to „wprowadzenia zbiorowej podwyżki wynagrodzeń, tak aby z jednej strony odpowiadały one wysiłkowi i zaangażowaniu pracowników sklepów Biedronka, zaś z drugiej pozwalały na utrzymanie naszych rodzin na godnym poziomie”.

Związkowcy podkreślają w swoim stanowisku, że sukcesy sieci Biedronka opierają się głównie na pracy i zaangażowaniu jej pracowników, więc powinno oni być porządnie wynagradzani, a ilość obowiązków musi być realistyczna i dostosowana do możliwości zatrudnionych.

Podpisy pod petycją są zbierane do 6 marca, a następnie zostaną przekazane szefostwu Biedronki oraz portugalskiej centrali Jeronimo Martins. Związkowcy twierdzą przy tym, że w trakcie zbierania podpisów zdarzały się przypadki zastraszania pracowników i grożenia im zwolnieniem, jeśli podpiszą petycję. „Solidarność” zapowiada, że brak reakcji na sformułowane żądania może oznaczać wejście w przewidziany prawem spór zbiorowy, nie wykluczają także protestów i strajku w przyszłości.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Wygrana uzwiązkowionych pracowników

Wygrana uzwiązkowionych pracowników

Związkowcy z „Solidarności” wywalczyli podwyżki w przedsiębiorstwie Minova Ekochem.

Jak informuje Tysol.pl, sukcesem zakończyły się działania związkowców z „Solidarności” w firmie Minova Ekochem w Siemianowicach Śląskich. Zakład produkuje pianki dla górnictwa i kleje do kotew. Na 150 pracowników zakładowa „Solidarność” zrzesza ponad 30% zatrudnionych. 28 lutego w obecności mediatora zarząd firmy i związkowcy podpisali porozumienie kończące spór zbiorowy. Dzień wcześniej w zakładzie odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział około połowy załogi, czyli znacznie więcej niż należy do związku zawodowego.

Strajk był zwieńczeniem protestu płacowego, który trwał od początku roku. Po serii negocjacji i strajku podpisano porozumienie. Na jego mocy stawki zasadnicze pracowników firmy wzrosną o 5 proc. W życie wejdzie także podwyżka kwotowa. Pracownicy zarabiający do 6 tys. zł brutto otrzymają podwyżkę wynoszącą 600 zł brutto, a zarabiający powyżej 6 tys. zł brutto – 400 zł brutto. Nowe stawki będą obowiązywały od początku roku, czyli wraz z marcową wypłatą pracownicy otrzymają wyrównanie także za styczeń i luty. W zamian związkowcy zobowiązali się do niepodejmowania do końca roku działań protestacyjnych. Ustalono także, iż rozmowy związku z zarządem o stawkach na rok 2025 rozpoczną się już w październiku 2024.

Piłeś? Stracisz auto

Piłeś? Stracisz auto

14 marca wchodzą w życie przepisy o konfiskacie samochodów prowadzonych przez kierowców pod wpływem alkoholu.

Jak przypomina portal Business Insider, już w połowie marca wchodzą w życie przepisy uchwalone jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu. Oznaczają one koniec pobłażliwości dla nietrzeźwych kierowców. Nowe regulacje przewidują nie tylko dotychczasowe kary, ale także konfiskatę pojazdów. Utrata auta będzie obligatoryjna, gdy kierowca będzie miał co najmniej 1,5 promila lub 0,75 mg/dm sześciennych w wydychanym powietrzu. Również dla kierowców, którzy zostaną złapani na jeździe w stanie nietrzeźwości po raz drugi w ciągu dwóch lat, konfiskata pojazdu będzie bezwarunkowa. Samochód będą tracili także ci, którzy spowodują wypadek i zarazem będą mieli powyżej 1 promila. Co więcej, ucieczka z miejsca wypadku traktowana tak, jak spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.

Skonfiskowane samochody przejdą na rzecz skarb państwa. Niezależnie od konfiskaty pojazdu, w mocy zostaną utrzymane wszystkie dotychczasowe sankcje, typu mandaty, punkty karne itp. za prowadzenie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.

Kary nie unikną także pijani kierowcy niebędący właścicielami pojazdów. Ktoś taki będzie musiał zapłacić równowartość wyceny pojazdu będącego autem firmowym, leasingowanym lub stanowiącym współwłasność. Z kolei kierowcy zawodowi przyłapani na jeździe po alkoholu w ramach swoich obowiązków zawodowych będą obciążani karą w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Chrońcie kurierów!

Chrońcie kurierów!

Przedstawiciele „Solidarności” apelują o podjęcie działań polepszających warunki zatrudnienia i ochronę interesów osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych.

Jak informuje strona Tysol.pl, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara oraz Sekretarz Rady Sekretariatu Marcin Stroński wystosowali pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Napisano w nim: „W związku z finalizacją przez Komisję Europejską prac nad określeniem statusu i modelu zatrudnienia osób pracujących za pośrednictwem tzw. cyfrowych platform pracy oraz decyzją Rady i Parlamentu Europejskiego o przyjęciu porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu Dyrektywy regulującej przedmiotowy zakres zwracam się z wnioskiem o: powołanie zespołu eksperckiego działającego przy Ministerstwie z udziałem strony społecznej obejmującej swoim działaniem sektor handlu i usług, którego celem byłoby przyjęcie założeń niezbędnych do wdrożenia przepisów krajowych regulujących materię wskazaną w Dyrektywie, podjęcie wstępnych konsultacji społecznych ze środowiskami organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych w celu wypracowania modelu legislacyjnego, który stanowiłby fundament dla implementacji Dyrektywy, co pozwoli na szybsze i zgodne z celami prawodawstwa UE unormowanie krajowych regulacji prawnych”.

Związkowcy zwracają uwagę na to, że Polska od wielu lat z opóźnieniem wdraża akty prawa unijnego. Uważają, że sytuację może polepszyć szybkie powołanie zespołu ds. wdrażania dyrektywy dotyczącej cyfrowych platform pracy. Twierdzą, że Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” posiada wiele informacji wskazujących na fakt, że rynek osób zatrudnionych w celu dostarczania towarów między sprzedawcą (siecią działającą za pośrednictwem platformy cyfrowej) a odbiorcą (klientem) cechują znamiona szarej strefy. Część osób, głównie kurierów dostarczających zamówione produkty, działa w modelu samozatrudnienia, choć spełniają wszelkie warunki istnienia stosunków pracy: pracują pod kierownictwem sprzedawcy, zachodzi kontrola pracy (głównie poprzez aplikacje mobilne wykorzystywane w pracy), zazwyczaj świadczą pracę dla jednego podmiotu. Znaczna część pośredników świadczy usługi na podstawie nienazwanych umów lub nawet ich braku. To nie tylko uniemożliwia ich ochronę i egzekwowanie praw pracowniczych, ale także naraża Państwo na straty związane z brakiem składek i podatków. Osoby takie świadczą pracę pod silną presją czasu i w modelu nielimitowanego czasu pracy.

Sygnatariusze apelu szacują, że problem dotyczy ponad pół miliona osób, często młodych i nieświadomych swoich uprawnień.

Związkowcy napisali, że „W związku z powyższym przedstawiamy stanowisko Sekretariatu, które może przyczynić się do rozpoczęcia prac legislacyjnych nad modelem pracy za pośrednictwem cyfrowych platform pracy”. Działania te ich zdaniem powinny dotyczyć stworzenia minimalnych standardów pracy i warunków zatrudnienia dla osób wykonujących pracę przy wykorzystaniu cyfrowych platform. Objąć powinny one m.in. zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia dla formuły zatrudnienia B2B, zagwarantowanie praw posiadanych przez pracowników, w tym prawa do płatnego urlopu, maksymalnych norm czasu pracy, gwarancji odpoczynku dobowego i tygodniowego, prawa do korzystania ze zwolnień chorobowych oraz urlopów, zagwarantowanie prawa do przynależności do związków zawodowych.

Warto przeczytać także nasz tekst dotyczący postulatów i działań kurierów platform cyfrowych zrzeszonych w OPZZ Konfederacja Pracy:

https://nowyobywatel.pl/2023/08/06/skonczmy-z-platformowym-wyzyskiem-o-co-walcza-kurierzy/