Braterstwo, solidarność, współdziałanie

Książka „Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe”, wydana dzięki współpracy „Obywatela”, Krajowej Rady Spółdzielczej i Instytutu Stefczyka, stanowi pierwszy w historii zbiór wszystkich tekstów Abramowskiego poświęconych kooperatyzmowi, współpracy, stowarzyszeniom, oddolnym inicjatywom społecznym. Ponadto w publikacji, opracowanej przez redaktora naczelnego „Obywatela”, Remigiusza Okraskę, po raz pierwszy od roku 1938 przypomniano kilka unikatowych tekstów Abramowskiego.

E. Abramowski „Braterstwo, solidarność, współdziałanie” - okładka

Na 280 stronach znaleźć można najważniejsze teksty tego autora o wspomnianej tematyce, m.in. „Idee społeczne kooperatyzmu”, „Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego”, „Znaczenie spółdzielczości dla demokracji”, „Stowarzyszenia i ich rola”, „Związki Przyjaźni” i inne. Oprócz tego, jako bonus – unikatowy tekst Jana Wolskiego „Z przemówień Edwarda Abramowskiego” oraz obszerne posłowie Remigiusza Okraski, zatytułowane „Braterstwo ponad wszystko”.

To nie jest książka tylko o spółdzielczości. To książka o szlachetnej i wizjonerskiej idei Abramowskiego, który akcentował znaczenie prawdziwej demokracji, oddolnej współpracy, braterstwa i przyjaźni, jako dróg ku lepszemu światu, pozbawionemu wad kapitalizmu i marksowskiego socjalizmu. Jeden z najwybitniejszych polskich myślicieli, twórca oryginalnego systemu etycznego, wykłada swoje koncepcje nie za pomocą naukowego żargonu i wizji oderwanych od życia, lecz malowniczym i przystępnym językiem, odwołując się do codziennych ludzkich postaw, problemów społecznych i ekonomicznych oraz sposobów ich rozwiązywania.

Poznałam Edwarda Abramowskiego i jemu to, jak wielu innych ludzi, jak cała Polska, zawdzięczam moje prawdziwe, duchowe zetknięcie się z kooperacją. Na skutek zainteresowania się jego dziełem w ogóle, przeczytałam także jego sławne prace. Olśniły mnie.
Maria Dąbrowska

Znaczenie największe Abramowskiego dla ruchu spółdzielczego polega na zaszczepieniu mu ideowości. Ma to być ruch nie tylko ekonomiczny, służący podnoszeniu skali życia, ale przede wszystkim ruch społeczny, zmierzający śmiało do innego ustroju społecznego, chcący stwarzać w każdym dniu i godzinie ten nowy ustrój przez wolną twórczość jednostki, twórczość codzienną, upartą, wytrwałą, drogą współdziałania, drogą wcielania w życie największej ewangelii życia – idei braterstwa.
prof. Konstanty Krzeczkowski


Edward Abramowski

Braterstwo, solidarność, współdziałanie

280 stron

Uwaga! Wydanie drugie poprawione – całkowicie darmowe! Udostępniony na wolnej licencji e-book można pobrać w formatach PDF, MOBI, EPUB.

Pełny spis treści publikacji:

Do Czytelników – Alfred Domagalski / 7

Wprowadzenie – Adam Piechowski / 9

Od redaktora książki / 13

Znaczenie spółdzielczości dla demokracji / 15

Idee społeczne kooperatyzmu / 21
I. Stowarzyszenia i państwo / 21
II. Kultura demokratyczna / 26
III. „Ludowe państwo pracy” / 31
IV. Idea wyzwolenia / 47
V. „Wiedza radosna” / 52

Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego / 57
Wstęp / 57
Rozdział I. Zasada ekonomiczna kooperatywy spożywców / 59
Rozdział II. Korzyści, jakie daje kooperatywa spożywcza / 67
Rozdział III. Związki i instytucje kooperatyw spożywczych / 82
Rozdział IV. Wytwórczość kooperatyw spożywczych / 105
Rozdział V. Stowarzyszenia ludowe współdziałające z kooperatywą spożywczą / 123
Rozdział VI. Idee kooperatyzmu / 157

Stowarzyszenia i ich rola / 175
I. O stowarzyszeniu w ogóle (czym jest stowarzyszenie) / 175
II. Formy stowarzyszeń ludowych / 187

O znaczeniu stowarzyszeń / 201

Zasada respubliki kooperatywnej / 205

Listy w sprawie zwołania pierwszych zjazdów spółdzielców / 209

Związki Przyjaźni / 215

Czym mają być Związki Przyjaźni / 223

Projekt ustawy Związków Przyjaźni / 229

Odczyt o Związkach Przyjaźni. 6 maja 1917 r. / 235

Związki Przyjaźni (II) / 241

APENDYKS: Z przemówień Edwarda Abramowskiego – Jan Wolski / 243

POSŁOWIE: Braterstwo ponad wszystko. Edward Abramowski jako wizjoner spółdzielczości – Remigiusz Okraska / 247


Recenzje

Lektura Abramowskiego, z jego olbrzymią wiarą w drugiego człowieka, z pewnością może pomóc w wykrzesaniu z siebie wiary w to, że wolność można zdobyć w inny sposób, niż poprzez gonitwę w wyścigu szczurów – pisze Bartek Kozek. Jednocześnie m.in. zastanawia się, do jakiego stopnia radykalne propagowanie samodzielności obywateli może być wykorzystywane jako woda na młyn rozmaitych demonterów różnych, mniej lub bardziej udanych, wersji państwa dobrobytu.

Przeczytaj całą recenzję na blogu Bartka Kozka, publicysty i działacza Zielonych 2004.