O nas

Czasopismo

„Nowy Obywatel” to niezależny, ogólnopolski kwartalnik o tematyce społecznej, wydawany przez łódzkie Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” od 2011 r. i będący kontynuatorem dziesięcioletniej tradycji czasopisma „Obywatel”. Horyzont naszych działań stanowi państwo, społeczeństwo i kultura zorganizowane wokół idei sprawiedliwości społecznej. Zadaniem, jakie przed sobą stawiamy, jest wypracowanie konkretnych, realnych propozycji przemian społecznych i ekonomicznych, przybliżających osiągnięcie tego ideału.

Więcej…

Nasze korzenie

Najkrócej mówiąc, „Nowy Obywatel” wziął się z niezgody i sprzeciwu.
Z niezgody na to, że wiele z najbardziej palących problemów społecznych jest niedostrzeganych przez media głównego nurtu i wiodące środowiska polityczne. Albo świadomie przez nie pomijanych, w imię partykularnych korzyści.

Ze sprzeciwu wobec kurczowego trzymania się ideologicznych etykietek, co uniemożliwia autentyczną debatę publiczną oraz rozpoznanie realnych interesów poszczególnych grup społecznych.

Ze sprzeciwu wobec zawłaszczenia lub zapomnienia najpiękniejszych polskich tradycji ideowych: patriotycznych, lewicowych, spółdzielczych i ekologicznych, których bodaj najpełniejszym ucieleśnieniem jest Stefan Żeromski. To właśnie w nich, a także w dorobku Pierwszej „Solidarności”, znajdujemy inspirację do naszych działań, dostosowując je do dzisiejszych realiów.
Więcej…

Jeden cel, różne środki

Aby urzeczywistnić nasze ideały, nie poprzestajemy na wydawaniu pisma. Podejmujemy się edycji książek, urządzamy publiczne debaty i pokazy filmowe, spotykamy się z decydentami, by przekonywać ich do prospołecznych rozwiązań, organizujemy akcje bezpośrednie, prowadzimy szkolenia i warsztaty…
Więcej…

Ludzie „Nowego Obywatela”

Jesteśmy niezależni od jakiejkolwiek grupy interesu – ideologicznej, politycznej czy biznesowej. Środowisko skupione wobec pisma jest bardzo różnorodne. Są wśród nas publicyści, społecznicy, naukowcy, idealistycznie nastawiona młodzież, działacze związkowi, rolnicy, przedsiębiorcy… Łączą nas wspólne wartości, wyrażone syntetycznie w naszym Manifeście.