Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem http://nowyobywatel.pl/sklep/ jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, ul. Rynek 17 pok. 11, 43-400 Cieszyn; wpisane przez Sąd Rejonowy dla miasta Częstochowy, Wydział XX Gospodarczy, KRS: 0000248901, NIP: 7251914451, REGON: 100142642, zwane dalej „SPRZEDAWCĄ”. Obsługa klienta; e-mail: sklep@nowyobywatel.pl

§1 Warunki realizacji zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej poprzez:
  • witrynę nowyobywatel.pl/sklep,
  • pośrednictwo firmy DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24) za pomocą narzędzia „wirtualny koszyk” i aplikacji Facebook
 2. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli zamawiający, zwany dalej „KLIENTEM” podczas składania zamówienia, zaakceptuje niniejszy Regulamin sklepu pozostawiając zaznaczony boks „Akceptuję Regulamin sklepu”.
 3. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia i komunikacji z klientem, jest podanie przez KLIENTA, podczas składania zamówienia, prawdziwego adresu mail, na który kierowana będzie korespondencja ze sklepu.
 4. Przedmiot zamówienia zwany dalej „PRODUKTEM” jest wysyłany na adres podany przez KLIENTA jako adres wysyłki. KLIENT może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do wysyłki PRODUKTU.
 5. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek lub w przypadku produktów elektronicznych (e-book) za pomocą poczty e-mail. Zapłaty za zamówiony PRODUKT można dokonać szybkim przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione PRODUKTY będą dostępne. Jeśli któregokolwiek z zamówionych PRODUKTÓW nie ma w magazynie, SPRZEDAWCA poinformuje o tym fakcie KLIENTA i poprosi o podjęcie decyzji co do realizacji pozostałej części zamówienia. KLIENT ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego PRODUKTU lub anulowania całego zamówienia. W przypadku braku informacji od KLIENTA co do dalszego postępowania, po upływie siedmiu dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne PRODUKTY zostaną wysłane do KLIENTA.
 7. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto SPRZEDAWCY.

§2 Ceny

 1. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena PRODUKTU podana przez SPRZEDAWCĘ w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.
 3. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.
 5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych PRODUKTÓW oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

§3 Modyfikacje w zamówieniu

 1. Po złożeniu zamówienia (po „kliknięciu” przycisku DOKONAJ ZAKUPU na stronie potwierdzania zamówienia) nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian poprzez witrynę nowyobywatel.pl/sklep/ (sposobu dostawy, płatności, usunięcia zamówienia, dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.). W celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z obsługą sklepu.

§4 Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienia są przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ po zaksięgowaniu wpłaty na jego konto. Brak wpływu środków na konto SPRZEDAWCY w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SPRZEDAWCY, zamówienie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych przekazywane jest do realizacji.
 3. Zamówienia wysyłane są do KLIENTA najpóźniej następnego dnia roboczego po przekazaniu ich do realizacji.

§5 Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony PRODUKT można dokonać szybkim przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym. Sposób zapłaty określa KLIENT.
 2. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek, a jej koszty są określone w cenniku. W przypadku e-wydań dostawa dokonywana jest bezpłatnie za pomocą poczty e-mail.

§6 Warunki zwrotu

 1. KLIENT który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. KLIENT jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
 2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
 3. W przypadku e-wydań (książek i czasopism w wersji elektronicznej) KLIENT, ze względu na ich charakter, nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po otrzymaniu e-wydania za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. PRODUKTY przeznaczone do zwrotu należy odesłać do SPRZEDAWCY wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, ul. Rynek 17. pok 11, 43-400 Cieszyn.
 5. Koszt odesłania PRODUKTÓW przeznaczonych do zwrotu ponosi KLIENT.
 6. SPRZEDAWCA zastrzega, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.
 7. Zwrot pieniędzy za zwrócone PRODUKTY, zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia, na numer rachunku bankowego KLIENTA wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§7 Warunki reklamacji

 1. Reklamacji podlegają PRODUKTY jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
 2. Jeżeli PRODUKTY są niezgodne z umową, KLIENT może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowe, chyba że wymiana jest niemożliwe.
 3. KLIENT traci uprawnienia przewidziane w §7 ust. 2 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności PRODUKTU z umową nie zawiadomi o tym SPRZEDAWCY. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. SPRZEDAWCA odpowiada za niezgodność PRODUKTU z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru KLIENTOWI. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.
 4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności PRODUKTU z umową, jeżeli SPRZEDAWCA w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi KLIENTOWI.
 5. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres:
  Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”,
  ul. Rynek 17, pok. 11, 43-400 Zawiercie
  W przypadku reklamowania e-wydania należy skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ i poinformować o wadzie zakupionego pliku. O przebiegu i wyniku reklamacji KLIENT będzie powiadomiony indywidualnie.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego PRODUKTU lub zawiadomienia o braku PRODUKTU w dostarczonym zamówieniu.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji PRODUKT zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu.
 8. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

§8 Dane osobowe

 1. Poprzez rejestrację KLIENTA w celu dokonania zakupu w sklepie internetowym nowyobywatel.pl/sklep/ dane osobowe KLIENTA zostają umieszczone w bazie sklepu internetowego nowyobywatel.pl/sklep/ reprezentowanej przez SPRZEDAWCĘ. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej nowyobywatel.pl/sklep/ może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną SPRZEDAWCY, także w przyszłości.
 2. Po uzyskaniu zgody KLIENTA, SPRZEDAWCA może przetwarzać dane KLIENTA w celach marketingowych.
 3. Po uzyskaniu zgody KLIENTA, SPRZEDAWCA może przesyłać mu informacje handlowe drogą elektroniczną.
 4. KLIENT sklepu internetowego nowyobywatel.pl/sklep/ ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

§9 Odpowiedzialność SPRZEDAWCY

 1. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego PRODUKTU wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy lub też z błędnego albo niedokładnego wskazania PRODUKTU.
 2. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez KLIENTA postanowień niniejszego Regulaminu.

§10 Warunki świadczeń usług elektronicznych

 1. Składanie zamówień przez witrynę nowyobywatel.pl/sklep/ jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  Nowoczesna przeglądarka internetowa (Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer 7 i nowsze), z włączoną obsługą cookies. Zalecana rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 pikseli.
  Sklep dostępny jest też poprzez przeglądarki Firefox, Chrome i Safari na urządzenia mobilne.
 2. Sklep wykorzystuje pliki Cookie, służą one wyłącznie do utrzymania sesji Klienta. Zakupy bez pobrania pliku Cookie nie mogą być sfinalizowane.
 3. Sklep wykorzystuje statystyki Google Analytics służące do mierzenia ruchu i zainteresowania poszczególnymi produktami. Dane Google Analytics są anonimowe i nie są powiązane osobowo z sesją klienta.

§11 Zakupy za pośrednictwem płatności elektronicznych

 1. Płatności w sklepie można dokonywać za pośrednictwem firm wykonujących usługi płatności elektronicznych. Dane osobowe podawane podczas płatności przetwarzane są przez firmy pośredniczące zgodnie z własnymi regulaminami.
 2. Sklep Nowego Obywatela korzysta z aplikacji „Wirtualny Koszyk” firmy DialCom24 Sp. z o.o. Aplikacja służy do sprzedaży wybranych produktów za pośrednictwem portalu Facebook i innych witryn. Dane podawane za pośrednictwem aplikacji „Wirtualny Koszyk” są przetwarzane w celu realizacji zamówienia przez firmę DialCom24 Sp. z o.o zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie Przelewy 24.

§12 Postanowienia końcowe

 1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie nowyobywatel.pl/sklep/. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy. zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.
 2. Umowa sprzedaży PRODUKTÓW pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Potwierdzeniem tej umowy jest dostarczana KLIENTOWI na podstawie złożonego zamówienia faktura VAT.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 2.03.2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego nowyobywatel.pl/sklep/ należy kierować na adres: Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, ul. Sienkiewicza 36 m. 16, 40-031 Katowice.
 5. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące dane teleadresowe KLIENTA bez jego wiedzy lub zgody.

Informacje dodatkowe:

 1. Prosimy wybierać z rozwijanej listy w sklepie numer, od którego ma rozpoczynać się prenumerata. Osoby, które wybiorą zapis „kontynuacja”, otrzymają prenumeratę od kolejnego numeru (nie bieżącego).
 2. Klienci, którzy nie odbiorą przesyłki awizowanej i z tej przyczyny wróci ona do sklepu, muszą ponieść koszt ponownej wysyłki produktu, gdyż zwrot nastąpił z ich winy. Jeśli tego nie zrobią, wartość opłaconej prenumeraty zostanie pomniejszona o koszt ponownej wysyłki numeru (co może oznaczać „odcięcie” ostatniego z numerów zamówionej prenumeraty).
 3. Wybór numeru/książki, dokonany przez klienta w sklepie, jest wiążący. Omyłkowe wybranie numeru rozpoczynającego prenumeratę (np. starego numeru) nie oznacza, że po wyjaśnieniu pomyłki klient nadal otrzyma 4 kolejne numery. Jeśli towar został wysłany, można go tylko zwrócić na własny koszt.
 4. Numery elektroniczne i e-booki są do państwa wysyłane ręcznie za pomocą poczty e-mail. Oznacza to, że nie ma możliwości otrzymania natychmiast numeru opłaconego np. w środku nocy. W weekendy numery są wysyłane.

Regulamin z dnia: 12.06.2024