Jak oni siA� utrzymujA�? O finansach organizacji pracodawcA?w

Zima 2012 |

UlubionA� zabawA� organizacji pracodawcA?w, aA�jeszcze czA�A�ciej mediA?w, jest zajmowanie siA� zagadnieniami finansowania zwiA�zkA?w zawodowych, zarA?wno organizacji zakA�adowych, jak iA�central zwiA�zkowych, nie pomijajA�c przy tym oczywiA�cie zarobkA?w przewodniczA�cych organizacji. Natomiast A?adne media nie napisaA�y jak doA�tej pory oA�dochodach iA�wydatkach organizacji pracodawcA?w.

PodA�prA�gierzem mediA?w znajdujA� siA� wynagrodzenia etatowych dziaA�aczy zwiA�zkowych, wydatki naA�lokale iA�prowadzenie statutowej dziaA�alnoA�ci przez zakA�adowe iA�miA�dzyzakA�adowe organizacje zwiA�zkowe (komisje) wchodzA�ce wA�skA�ad OgA?lnopolskiego Porozumienia ZwiA�zkA?w Zawodowych, NiezaleA?nego SamorzA�dnego ZwiA�zku Zawodowego a�zSolidarnoA�A�a�? iA�Forum ZwiA�zkA?w Zawodowych. Podobnej dociekliwoA�ci brakuje natomiast, gdyA�chodzi oA�reprezentatywne organizacje pracodawcA?w: PracodawcA?w RP (dawnej Konfederacji PracodawcA?w Polskich), PolskA� KonfederacjA� PracodawcA?w Prywatnych a�zLewiatana�?, ZwiA�zek RzemiosA�a Polskiego iA�Business Centre Club a�� ZwiA�zek PracodawcA?w (BCC-ZP). Przyjrzyjmy siA� zatem, jakimi A�rodkami finansowymi mogA� dysponowaA� trzy najwiA�ksze organizacje pracodawcA?w, tj.A�Pracodawcy RP, PKPP a�zLewiatana�? iA�BCC-ZP.

Przedstawione wyliczenia sA� czysto teoretyczne. Nie mogA� byA� peA�ne iA�rzetelne, gdyA?A�jak dotA�d A?adna firma nie pochwaliA�a siA�, jakie sA� A�rednie zarobki jej pracownikA?w lub jaki jest jej fundusz pA�ac wA�danym roku. Nie twierdzA� takA?e, A?eA�tak jest, aleA�tak moA?e byA�! Zatem doA�dzieA�a.

Zaczynamy odA�czA�onkostwa wA�poszczegA?lnych organizacjach. Kto zatem moA?e byA� czA�onkiem organizacji pracodawcA?w?

WA�tym przypadku jest tak samo jak wA�zwiA�zkach zawodowych: czA�onkami, czyli tymi, ktA?rzyA�zobowiA�zani sA� opA�acaA� skA�adkA� czA�onkowskA�, mogA� wA�przypadku PracodawcA?w RP, zgodnie zeA�statutem, byA� pracodawcy orazA�ich zwiA�zki iA�federacje. WA�przypadku PKPP a�zLewiatana�?: zwiA�zki pracodawcA?w, federacje zwiA�zkA?w pracodawcA?w iA�inne zrzeszenia organizacji dziaA�ajA�ce naA�obszarze Rzeczypospolitej Polskiej orazA�pracodawcy posiadajA�cy szczegA?lnA� pozycjA� gospodarczA� iA�znaczenie wA�stosunkach pracy.

ZupeA�nie inaczej jest wA�przypadku czA�onkostwa wA�trzeciej organizacji. Jej czA�onkiem moA?e zostaA� kaA?dy czA�onek BCC sp. zA�o.o., ktA?ryA�naA�mocy oddzielnej decyzji wA�aA�ciwego organu zaA�A�czonej doA�deklaracji przystA�pienia, moA?e rA?wnieA? zostaA� czA�onkiem BCC ZwiA�zku PracodawcA?w.

Teraz liczba czA�onkA?w. Zgodnie zA�danymi organizacji zA�ich stron internetowych zrzeszajA� one iA�zatrudniajA� odpowiednio:

 • Pracodawcy RP wA�7500 firmach a�� 4 miliony pracownikA?w,
 • PKPP a�zLewiatana�? wA�ponad 3750 firmach a�� 700 tysiA�cy pracownikA?w,
 • BCC-ZP 2500 czA�onkA?w (osA?b iA�firm) a�� 500 tysiA�cy pracownikA?w.

IA�rzecz najwaA?niejsza wA�kaA?dej organizacji a�� zarA?wno zwiA�zkowej, jak iA�pracodawcA?w a�� czyli skA�adka czA�onkowska. Zasady finansowania powyA?szych organizacji pracodawcA?w regulujA� ich statuty orazA�uchwaA�y (lub inne decyzje) wA�sprawie wysokoA�ci skA�adki czA�onkowskiej. Nie byA�oby wA�tym nic dziwnego, gdybyA�nie fakt, A?eA�organizacje pracodawcA?w, wA�przeciwieA�stwie doA�zwiA�zkA?w zawodowych, poA�rednio finansuje paA�stwo! Dzieje siA� tak wA�efekcie stosownego zapisu wA�ustawie oA�podatku dochodowym odA�osA?b prawnych.

OtA?A? zgodnie zA�tA� ustawA� pracodawcy iA�przedsiA�biorcy naleA?A�cy doA�wymienionych organizacji mogA� wA�majestacie prawa, naA�podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37, wliczaA� wA�koszty uzyskania przychodA?w swoich firm skA�adki naA�rzecz tych organizacji a�� doA�wysokoA�ci A�A�cznie nieprzekraczajA�cej wA�roku podatkowym kwoty odpowiadajA�cej 0,15% kwoty wynagrodzeA� wypA�aconych [wszystkim pracownikom a�� przypis J. J. G.] wA�poprzednim roku podatkowym, stanowiA�cych podstawA� wymiaru skA�adek naA�ubezpieczenie spoA�eczne.

BiorA�c powyA?sze podA�uwagA�, naA�podstawie dostA�pnych wA�internecie danych moA?na wyliczyA� a�� wA�wielkim przybliA?eniu a�� maksymalnA� kwotA�, jakA� te organizacje mogA� otrzymaA� A�A�cznie odA�swoich czA�onkA?w orazA�jakie kwoty mogA� otrzymywaA� odA�poszczegA?lnych czA�onkA?w wA�skali roku.

PrzykA�adowe wyliczenia wA�tym zakresie:

Organizacje zatrudniajA� A�A�cznie 5 200 000 pracownikA?w (2012 r.). PrzeciA�tne miesiA�czne wynagrodzenie pracownika wA�gospodarce narodowej wA�2011 r. wynosiA�o 3399,52 zA�. Zatem organizacje te mogA�yby otrzymaA� kwotA�:

5 200 000 A� 3399,52 zA� = 17 677 504 zA� miesiA�cznie

17 677 504 zA� A� 12 miesiA�cy / 0,15% = 318 195 072 zA�.

Czyli A�rednio ponad 100 milionA?w zA�otych rocznie naA�jednA� organizacjA�. Kwota wrA�cz astronomiczna!

AleA�jak siA� okazuje, mediom (iA�wspieranym przez nie organizacjom pracodawcA?w) bardziej doskwierajA� kwoty, jakimi dysponujA� zwiA�zki zawodowe zeA�swoich skA�adek czA�onkowskich. Dodajmy a�� skA�adek pA�aconych przez osoby fizyczne zeA�swoich dochodA?w zA�pracy juA? poA�opodatkowaniu.

Przyjrzyjmy siA� innym wyliczeniom, mianowicie ile mogA� pA�aciA� naA�rzecz organizacji pracodawcA?w najwiA�ksze polskie firmy:

 • Polski Koncern Naftowy ORLEN SA wA�PA�ocku zatrudniaA� wA�2008 r. 4692 osA?b, A�rednie wynagrodzenie (bez zarobkA?w zarzA�du) wA�roku 2007 wynosiA�o 6200 zA� (dane zaA�a�zTygodnikiem PA�ockima�? zA�26 maja 2008 r.). Oznacza to, A?eA�ZarzA�d SpA?A�ki mA?gA� przekazaA� wA�2008 r. jako skA�adkA� zA�tytuA�u przynaleA?noA�ci SpA?A�ki doA�jednej zA�organizacji pracodawcA?w kwotA� wA�wysokoA�ci:
  4692 A� 6200 zA� = 29 090 400 zA�?/?miesiA�c
  29 090 400 zA�/m-c A� 12 miesiA�cy?/?0,15% = 523 627,20 zA�
  Natomiast przy zaA�oA?eniu, A?eA�skA�adkA� zapA�aci zaA�pracownikA?w caA�ej grupy kapitaA�owej, zatrudniajA�cej wA�2008 r. 23 321 osA?b, otrzymamy takie kwoty:
  23 321 A� 6200 zA� = 144 590 200 zA�/miesiA�c
  144 590 200 zA�/m-c A� 12 miesiA�cy/0,15% = 2 602 623,60 zA�
 • KGHM Polska MiedA? S.A. zatrudniaA� wA�2008 r. 18 486 osA?b, A�rednie wynagrodzenie wA�2007 r. (wA�2009 r. zdaniem rzecznika prasowego KGHM byA�a toA�kwota 7900 zA�) przyjmijmy, A?eA�wynosiA�o tyle samo co wA�PA�ocku, tj.A�6200 zA�. Oznacza, to, A?eA�ZarzA�d SpA?A�ki mA?gA� przekazaA� wA�2008 r. jako skA�adkA� zA�tytuA�u przynaleA?noA�ci SpA?A�ki doA�jednej zA�organizacji pracodawcA?w wA�wysokoA�ci:
  18 486 A� 6200 zA� = 114 613 200 zA�/miesiA�c
  114 613 200 zA�/miesiA�c A� 12 miesiA�cy/0,15% = 2 063 037,60 zA�
 • Kompania WA�glowa S.A. zatrudniaA�a wA�2008 r. 64 935 osA?b, A�rednie wynagrodzenie wA�2007 r. wynosiA�o 5228,50 zA� (Porozumienie pomiA�dzy zwiA�zkami aA�ZarzA�dem Kompanii). Oznacza to, A?eA�ZarzA�d SpA?A�ki mA?gA� przekazaA� wA�2008 r. jako skA�adkA� zA�tytuA�u przynaleA?noA�ci SpA?A�ki doA�jednej zA�organizacji pracodawcA?w kwotA� wA�wysokoA�ci:
  64 935 A� 5228,50 zA� = 339 512 647,50 zA�/miesiA�c
  339 512 647,50 zA�/m-c A� 12 miesiA�cy/0,15% = 6 111 227,65 zA�
 • Grupa PGNiG SA zatrudniaA�a wA�2008 r. 31 145 osA?b1, A�rednie wynagrodzenie wA�2007 r. wynosiA�o 3800 zA�2. Oznacza, to, A?eA�ZarzA�d Grupy mA?gA� przekazaA� wA�2008 r. jako skA�adkA� zA�tytuA�u przynaleA?noA�ci SpA?A�ki doA�jednej zA�organizacji pracodawcA?w kwotA� wA�wysokoA�ci:
  31 145 A� 3800 zA� = 118 351 000 zA�/miesiA�c
  118 351 000 zA�/miesiA�c A� 12 miesiA�cy/0,15% = 2 130 318,00 zA�
 • Tauron Polska Energia S.A. zatrudnia wA�2012 r. 28 800 pracownikA?w3, A�rednia pA�aca wA�energetyce wA�2011 r. toA�4730,60 zA�4. Oznacza to, A?eA�ZarzA�d SpA?A�ki moA?e przekazaA� wA�2012 r. jako skA�adkA� zA�tytuA�u przynaleA?noA�ci SpA?A�ki doA�jednej zA�organizacji pracodawcA?w kwotA� wA�wysokoA�ci:
  28 800 A� 4730,60 zA� = 136 241 280 zA�/miesiA�c
  136 241 280 zA� A� 12 miesiA�cy/0,15% = 2 452 243,04 zA�

Jak wspomniaA�em wczeA�niej, wyliczenia sA� hipotetyczne, dokonane naA�podstawie dostA�pnych informacji. AleA�jakA?e poraA?ajA�ce.

Nie dziwi mnie wA�tym przypadku moA?liwoA�A� zatrudniania np.A�przez PKPP a�zLewiatana�? wA�siedzibie wA�Warszawie iA�w biurze wA�Brukseli ponad 50 osA?b (dane zeA�strony internetowej).

Ponadto innymi a�zskromnymia�? A?rA?dA�ami finansowania dziaA�alnoA�ci tych organizacji sA� A�wiadczenia czA�onkA?w wA�zakresie wspierania organizowanych seminariA?w, szkoleA�, konferencji, kongresA?w, zjazdA?w itp., itd., wA�tym miA�dzynarodowych. Nie jestem temu przeciwny. WskazujA� jedynie, A?eA�kaA?dy czA�onek organizacji dysponuje funduszami naA�reklamA�.

NaA�zakoA�czenie: nie twierdzA�, A?eA�kwoty, oA�ktA?rych napisaA�em, organizacje pracodawcA?w otrzymujA� wA�rzeczywistoA�ci. Obalam jednak wA�ten sposA?b mit, jakoby zwiA�zki zawodowe wA�Polsce byA�y wA�posiadaniu olbrzymich iloA�ci pieniA�dzy a�� gdyA?A�znacznie wiA�kszymi A�rodkami finansowymi dysponujA� organizacje pracodawcA?w.

Janusz Jerzy GoA�A�b

PowyA?szy tekst jest nieco zmienionA� wersjA� artykuA�u, ktA?ryA�ukazaA� siA� wA�czasopiA�mie a�zPrzeglA�d. OA�czym piszA� zwiA�zkowcya�?, wydawanym przez OgA?lnopolskie Porozumienie ZwiA�zkA?w Zawodowych, nrA�23(37)/2012, 15 wrzeA�nia 2012 r. DziA�kujemy Grzegorzowi Ilce zaA�pomoc.

Przypisy:

 1. Zob. http://www.pgnig.pl/reports/raportroczny2010/files/assets/seo/page56.html
 2. Zob. http://www.ekonomia24.pl/artykul/112317.html
 3. Zob. http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/form/r73/Tauron_Polska_Energia_SA_z_siedziba_w_Katowicach.html
 4. Zob. http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/598451,w_gornictwie_place_wzrosly_o_39_7_procent_ile_mozna_zarobic.html

INTERPELACJA NRA�9509

wA�sprawie skA�adki czA�onkowskiej wynikajA�cej zA�przynaleA?noA�ci firm doA�organizacji pracodawcA?w

Pani Ewa Kopacz,

MarszaA�ek Sejmu RP

Szanowna Pani MarszaA�ek,

NaA�podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP skA�adam interpelacjA� wA�sprawie skA�adki czA�onkowskiej wynikajA�cej zA�przynaleA?noA�ci firm doA�organizacji pracodawcA?w a�� doA�Prezesa Rady MinistrA?w.

Szanowny Panie Premierze,

WA�dobie spowolnienia gospodarczego, aA�tym samym malejA�cego tempa wzrostu przychodA?w doA�budA?etu paA�stwa naleA?aA�oby ograniczyA� wydatki przedsiA�biorcA?w, ktA?re zaliczane sA� wA�ciA�A?ar kosztA?w dziaA�alnoA�ci. Ma toA�bezpoA�redni wpA�yw naA�obniA?enie podatku dochodowego CIT.

NiewA�tpliwie takim niezasadnym, moim zdaniem, kosztem jest skA�adka czA�onkowska wynikajA�ca zA�przynaleA?noA�ci firm doA�organizacji pracodawcA?w.

Zasady funkcjonowania organizacji pracodawcA?w regulujA� ich statuty orazA�uchwaA�y (lub inne decyzje) wA�sprawie skA�adki czA�onkowskiej.

Faktem jednak jest, A?eA�organizacje pracodawcA?w oprA?cz samych firm finansuje poA�rednio paA�stwo wA�postaci odpowiedniego zapisu oA�podatku dochodowym odA�osA?b prawnych.

OtA?A? zgodnie zA�tA� ustawA� pracodawcy iA�przedsiA�biorcy naleA?A�cy doA�organizacji pracodawcA?w (Pracodawcy RP, PKPP a�zLewiatana�?, BCC) mogA� wA�majestacie prawa, naA�podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 wliczaA� skA�adki naA�rzecz tych organizacji wA�koszty uzyskania przychodA?w swoich firm. WysokoA�A� tych skA�adek nie moA?e przekraczaA� 0,15 proc. kwoty wynagrodzeA� wypA�acanych wszystkim pracownikom wA�danym roku podatkowym, stanowiA�cym podstawA� wyliczenia skA�adek naA�ubezpieczenie spoA�eczne.

BiorA�c powyA?sze podA�uwagA�, naA�podstawie publicznie dostA�pnych danych statystycznych moA?na wyliczyA� A�A�cznA� kwotA�, jakA� mogA� otrzymaA� wA�formie skA�adki organizacje pracodawcA?w odA�swoich czA�onkA?w.

Oto przykA�adowe wyliczenie bazujA�ce naA�danych zA�pierwszej poA�owy 2012 roku.

Pracodawcy bA�dA�cy czA�onkami organizacji pracodawcA?w zatrudniajA� A�A�cznie 5 200 000 pracownikA?w. Asrednie wynagrodzenie pracownika toA�3600 zA� miesiA�cznie

[5 200 000 A� (3600 zA� A� 12 miesiA�cy)] A� 0,0015 = 336 960 000 zA�.

Wynika wiA�c, A?eA�na jednA� organizacjA� pracodawcA?w przypada A�rednio powyA?ej 100 mln zA�otych rocznie.

Kwota astronomiczna!

ZA�tytuA�u tejA�skA�adki doA�budA?etu paA�stwa nie wpA�ynie 19 proc. podatku CIT. ToA�stanowi kwotA� 336 960 000 zA� A� 0,19 proc = 64 mln zA�otych.

Czy staA� budA?et paA�stwa naA�takie prezenty dla pracodawcA?w?

Dzieje siA� toA�w sytuacji, wA�ktA?rej paA�stwo oszczA�dza 40 mln zA� naA�wypA�atach a�zbecikowegoa�? (projekt rzA�dowej ustawy rozpatrywany weA�wrzeA�niu przez Sejm).

Czy staA� nas to, byA�np. PKPP a�zLewiatana�? mA?gA� promowaA� zaA�te pieniA�dze swojego kandydata naA�prezydenta RP? ByA�zatrudniaA� wA�swoich biurach wA�Warszawie iA�Brukseli ponad 50 wysokopA�atnych pracownikA?w?

Czy rzA�d RP projektujA�c budA?et paA�stwa naA�2013 rok przewiduje wA�tym zakresie wprowadzenie jakichkolwiek zmian?

ZA�powaA?aniem
PoseA� naA�Sejm RP
Ryszard Zbrzyzny

2 odpowiedzi na „Jak oni siA� utrzymujA�? O finansach organizacji pracodawcA?w

 1. airborell pisze:

  Dane o funduszu płac w KGHM i innych spółkach giełdowych są publicznie dostępne. Jeśli autor nie potrafił po nie sięgnąć, to jest ignorantem.

 2. Adee pisze:

  Dane do wyliczeń wzięte z kosmosu bez żadnego związku z rzeczywistością, a wystarczyło wejść na dowolną stronę związku pracodawców i spojrzeć w członkostwo. Druga istotna sprawa, należało sprawdzić czym właściwie jest Konfederacja Lewiatan i jakie są sposoby zostania członkiem.

  Weźmy pod uwagę członkostwo poprzez związek regionalny:

  W regionalnych związkach stawka wynosi średnio około 40-50 PLN dla mikroprzedsiębiorstwa i 1000 zł dla dużego przedsiębiorstwa:
  http://www.dolnoslascypracodawcy.pl/skladki/11

  Pisanie artykułu w stylu „gdyby babcia miała wąsy” uważam za bezcelowe chyba, że celem było wprowadzenie w błąd odbiorców panie Januszu, magistrze ekonomii. Bo o ile początkowo pisze Pan, że teoretycznie związki MOGĄ tyle otrzymać, to we wnioskach końcowych pisze Pan już o tym, że to się DZIEJE i budżet państwa na tym cierpi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>