Bilans dekady. Ankieta a�zNowego Obywatelaa�?

Wiosna 2014 |

Z okazji mijajA�cej dziesiA�tej rocznicy referendum, w ktA?rym Polacy decydowali o akcesie do Unii Europejskiej, postanowiliA�my pokusiA� siA� o ocenA� tej dekady. Jak wykorzystaliA�my ten okres i zwiA�zane z nim a�� zapowiadane wA?wczas i wyA�aniajA�ce siA� w miA�dzyczasie a�� szanse? Czy sprawdziA�y siA� przestrogi formuA�owane wtedy i zapowiadane przez krytykA?w integracji? Co wynikA�o z podjA�tej w referendum decyzji o doA�A� jednoznacznej orientacji proeuropejskiej? Ile zyskaliA�my i co straciliA�my? Co dalej? Takie pytania nasuwajA� siA� w naturalny sposA?b, gdy stajemy w obliczu okrA�gA�ej rocznicy.

Celem ankiety byA�o a�zkonstruktywnie krytycznea�? podsumowanie dziesiA�ciolecia obecnoA�ci Polski w Unii Europejskiej. ZaleA?aA�o nam na uzyskaniu moA?liwie szerokiego obrazu korzyA�ci oraz strat pA�ynA�cych z integracji, w tym takich, na ktA?re kA�adziono niewielki nacisk w mediach gA�A?wnego nurtu.

Naszym autorom zadaliA�my kilka pytaA� pomocniczych, orientacyjnych. WA�rA?d najwaA?niejszych z nich byA�y takie: Jakie problemy udaA�o siA� w peA�ni lub czA�A�ciowo rozwiA�zaA� dziA�ki akcesji? Na jakie sposoby uczestnictwo Polski w strukturach europejskich zwiA�kszyA�o nasz potencjaA� rozwoju spoA�ecznego i ekonomicznego? Jakie sA� a�zniewymiernea�? korzyA�ci z naszego czA�onkostwa i jego bezpoA�rednich konsekwencji? KtA?re nadzieje wyraA?ane w obliczu zbliA?ajA�cego siA� a�zwejA�cia do Uniia�? nie ziA�ciA�y siA�? Jakie okazaA�y siA� spoA�eczne, ekonomiczne i polityczne koszty integracji europejskiej? Jakie cechy i zasady Unii Europejskiej nasiliA�y problemy, z ktA?rymi boryka siA� nasz kraj? W jakim kierunku bA�dzie prawdopodobnie ewoluowaA� model europejski w najbliA?szych latach a�� i jak naleA?y oceniaA� owe zmiany? Jak w ich nastA�pstwie zmieni siA� miA�dzynarodowa pozycja naszego kraju oraz jak odczujA� je duA?e grupy spoA�eczne? Jaki jest poA?A�dany kierunek ewentualnych zmian? Czy moA?na sobie wyobraziA� korzystnA� dla naszego kraju i spoA�eczeA�stwa alternatywA� dla czA�onkostwa w UE a�� dziesiA�A� lat temu oraz obecnie?

Uczestnikom ankiety pozostawiliA�my dowolnoA�A� w kwestii formy oraz rozA�oA?enia akcentA?w. Warunkiem udziaA�u w ankiecie nie byA�a a�zuniwersalnoA�A�a�? odpowiedzi, tj. odniesienie siA� do wszystkich spraw i obszarA?w, o ktA?re pytaliA�my. Kto chciaA�, mA?gA� skoncentrowaA� siA� jedynie na tych aspektach, ktA?re sA� zwiA�zane z jego specjalizacjA� zawodowA� lub naukowA�, bA�dA? ktA?rym poA�wiA�ciA� wiA�cej zainteresowania i refleksji. Uzyskane opinie prezentujemy na kolejnych stronach w kolejnoA�ci alfabetycznej.

Redakcja a�zNowego Obywatelaa�?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>