Kto winien wczorajszych klęsk, kto budował lepsze jutro?

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe, kolejna nieudana polska próba obalenia rządów zaborcy i zbudowania swojego państwa na nowo. Walki trwały rok i już wkrótce potem ostatecznie zniesiono pańszczyznę. Cały świat patrzył w tamtym czasie na zupełnie inną walkę, której skutkiem było formalne uznanie podmiotowości ludzkiego istnienia. Była to walka Stanów Zjednoczonych o nowoczesny model gospodarczy, w tym o celną taryfę protekcyjną, pod której sztandarami prezydent Lincoln wygrał wyborczą konkurencję ze zbuntowanymi latyfundystami z południa. Ci ostatni nie chcieli zrozumieć istoty rozwoju społeczno-gospodarczego, kurczowo trzymając się metody nieludzkiego wyzysku, jako źródła swego bogactwa, i zbrojnie sprzeciwiając północnym koncepcjom.

Tymczasem polskie powstanie już po roku wygasało. Powstańcy, od początku będąc bez szans, nie zdołali opanować na dłużej żadnego ważniejszego miasta. Bilans militarny był jedynie zapowiedzią katastrofy politycznej. Reduty polskości w strukturze instytucjonalnej kraju zostały utracone, Polska została skazana na rusycyzację i niebyt. W roku 1864 kwestia istnienia polskiej organizacji państwowej, wyrażającej w zbiorowym wysiłku impuls rozwojowy narodu, leżała już ostatecznie poza naszą kontrolą. Wielki trend twórczy końca XIX wieku nie przesłoni faktu, iż także pod względem gospodarczym nawet dość szybko rozwijające się ziemie polskie były peryferiami, co widoczne jest chociażby przy badaniu wpływu zagranicznego kapitału (niemieckiego, belgijskiego, angielskiego) na rozwój przemysłu i handlu w tamtym okresie.

Odzyskanie niepodległości w roku 1918 było więc swego rodzaju „cudem”. Co prawda geopolityczne przesilenia, które stworzyły to wykorzystane przez naszych przodków „okienko możliwości”, nie były przypadkowe, jednak to nie my o nich współdecydowaliśmy i znajdowały się one poza naszą kontrolą.

Dzieje upadku

Rozważania na temat „kto winien” klęsk Powstania Styczniowego lub Powstania Warszawskiego są niestety rozważaniami o czasach wyjątkowo niekorzystnego klimatu geopolitycznego, gdy pole manewru politycznego było jednocześnie polem minowym. Warto jednak zadać to pytanie w odniesieniu do czasów I Rzeczypospolitej (1572-1795), której przywódcy mieli w ręku niepodległe i w miarę przyzwoicie prosperujące państwo, lecz je stracili. Ten straszny, wstydliwy fakt jest nieco łagodzony przez wspomnienia ostatniej części tego okresu, kiedy to za niedolę dzielonego kraju można było winić trzy państwa rozbiorowe: Rosję, Prusy i Austrię. Spojrzenie jednak na ostatnie dwa, trzy wieki przed ostatecznym rozbiorem prowadzi do znacznie smutniejszych konkluzji. Państwo polskie padło przede wszystkim ofiarą rażącej krótkowzroczności swojej elity. W czasie gdy wiele krajów tworzyło przemysł, modernizowało się, zarzucało nieetyczne i przestarzałe praktyki feudalizmu, czyniące gospodarkę nieefektywną, a większość ludzi ubogimi – w Polsce panowało późne średniowiecze. W swoich „Przestrogach dla Polski” Stanisław Staszic napisał: „Polska dopiero w wieku XV, cała Europa wiek XVIII kończy”.

Zacofana struktura gospodarcza wynikała, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, z oligarchicznej struktury społeczno-politycznej. Zgodnie z oligarchicznym impulsem (choć już niekoniecznie interesem) kraj powoli ogarniała stagnacja mobilności społecznej; coraz mniejsza liczba ludzi cieszyła się współwładztwem nad coraz nędzniej wyglądającym „postawem sukna”.

Te procesy trwały wieki przed ostateczną utratą niepodległości, a zaczęły się jeszcze przed tym, gdy powstanie na przełomie XVI i XVII wieku słabiutkiego państwa Brandenburgia-Prusy zasiało ziarno śmiertelnego konfliktu geopolitycznego. Nie da się ich wyjaśnić, stawiając na pierwszym planie kwestie narodowościowe, jak to jest czasami infantylnie czynione w celu tłumaczenia intencji niektórych krajowych postaci historii nowoczesnej i najnowszej. Mimo że intencje sąsiadów Polski, co oczywiste, nie zawsze nam sprzyjały, a korupcja i sabotaż również miały miejsce. Niestety, najkrócej rzecz ujmując, w ostatnich trzech wiekach istnienia państwa polskiego zawiodły setki osób odpowiadających za jego kształt.

Rzeczpospolita upadła ze względu na śmiertelny, degenerujący się układ stosunków społeczno-gospodarczych w kraju. Było oczywiście wielu ludzi o szerokich horyzontach, niektórzy (jak A. Frycz Modrzewski) uzyskiwali nawet niewielki wpływ na myślenie klasy politycznej, to wszystko jednak nie wystarczyło. Upadek kraju postępował nieuchronnie aż do czasu rozbiorów, zaś do odzyskania niepodległości potrzebny był (w pewnym sensie) „cud”.

Nauka na własnych błędach

Ten „cud” sprawił, że mimo fatalnych geostrategicznych pozycji Polski dwudziestego wieku od blisko stulecia nieprzerwanie istnieje idea własnego państwa, wyrażającego rozwojowe ambicje naszej kultury językowej. Lata zależności od ZSRR również nie przekreśliły tej naturalnej potrzeby doskonalenia spraw społecznych, nauki, kultury, sfery dóbr publicznych. Gdy w 1990 r. rozpoczęła się na dobre transformacja gospodarcza, była ona okazją do w miarę samodzielnego kształtowania nowego porządku w oparciu o sprawdzone wzorce, takie jak niemiecka społeczna gospodarka rynkowa.

Swoboda manewru nie była jednak aż tak duża, zważywszy na panujący neoliberalny Konsensus Waszyngtoński i zależność od kredytodawców z okresu PRL. Szybko dały się we znaki presja inflacyjna, niski poziom kapitału Polaków podczas prywatyzacji, patologie związane z „pierwotną akumulacją kapitału” („Pierwszy milion trzeba ukraść”) i mało konkurencyjną (w porównaniu do np. Czech) strukturą gospodarki, powodującą szybki wzrost bezrobocia. Wspomniane ograniczenia w połączeniu z doktrynerską wiarą w możliwość „szokowej” zmiany gospodarki i społeczeństwa pociągnęły za sobą niepożądane konsekwencje społeczne (bezrobocie, rozwarstwienie) i gospodarcze (utrata niektórych gałęzi przemysłu, np. elektroniki).

Czynnikiem najbardziej istotnym dla dobrobytu Polaków jest struktura gospodarcza kraju. Niestety wydatki „na gospodarkę” były znacznie niższe niż we wspomnianych Czechach. Szczególnie jednak dotkliwy jest rozziew, gdy chodzi o wydatki na naukę, badania i rozwój. Szokująco niski poziom tych wydatków jest główną blokadą w przezwyciężaniu strukturalnego zapóźnienia naszego kraju.

Warto także pamiętać o niezwykle ważnej roli polityki pieniężnej, a zatem wpływającej na cenę kredytowania gospodarki. Czas transmisji decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych to ok. 4-6 kwartałów. Fatalne decyzje Rady w 2000 roku przerodziły się w latach 2001-2002 w stagnację gospodarczą.

Co zrobić?

Dziś, w obliczu ryzyka kolejnego zastoju w gospodarce, potrzebne są działania z zakresu polityki pieniężnej, fiskalnej i strukturalnej, skutkujące trwałą poprawą warunków rozwojowych.

Pierwszym elementem powinny być prowzrostowe działania w zakresie polityki pieniężnej. W obliczu niskiej inflacji i zaufania inwestorów (których nie trzeba kusić nadmiernie wysokim procentem) potrzebne są większe cięcia stóp procentowych. Powolna i zbyt ostrożna polityka Rady w zeszłym roku sprawiła, iż koszt pieniądza i kurs polskiej złotówki nie działają pobudzająco na gospodarkę. Stopniowe cięcia w kierunku stopy referencyjnej na poziomie 3% procent wysłałyby pozytywny sygnał do mających nagromadzone niemałe środki pieniężne polskich przedsiębiorców, iż nadchodzi czas na podejmowanie nowych inwestycji, oraz zapewniłoby wzrost w roku 2014. Jednocześnie lekkie poluzowanie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dla banków pozwoliłoby na śmielszą akcję kredytową po niższym koszcie pożyczania pieniądza.

Kolejnym filarem powinna być polityka wzrostu wydatków budżetowych, niezbędna przy gasnącym popycie krajowym. Deficyt państwa znacząco zmalał od roku 2009, zbliżając się do restrykcyjnych kryteriów z Maastricht (3%). Jednocześnie niestety narzucona sobie przez rząd reguła wydatkowa nie pozwala przekraczać poziomu 55% długu publicznego do PKB, co zmusza ministra finansów do księgowej ekwilibrystyki. Reguła wydatkowa powinna zostać zniesiona, szczególnie że w porównaniu z wieloma krajami Unii polski poziom jest co najwyżej średni, w żadnym razie nie zagrażający stabilności, czego dowodzi rosnące zaufanie inwestorów do polskich obligacji.

Klimat do odważnej akcji wydatkowej i akcentowania wagi wzrostu gospodarczego jest znacznie lepszy niż w 2011 roku. Dziś agencje ratingowe, budzące dawniej strach, nie są już traktowane poważnie, zaś polityka cięć budżetowych spotyka się z coraz śmielszą krytyką.

Przyznanie się przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy do błędu w sprawie greckich cięć budżetowych jest niezwykle ważne z dwóch powodów. Po pierwsze oznacza ono uznanie, że – szczególnie w czasach kryzysu – wydatki państwa przynoszą znacznie więcej pożytku niż szkody; tzw. mnożnik jest większy niż jeden, co oznacza, iż każda złotówka wydana z budżetu przydaje w PKB kraju więcej niż jeden złoty. Po drugie do błędu przyznaje się organizacja, której działania zostawiły po sobie łzy na wszystkich kontynentach, ostatnio także w Europie. MFW była wspornikiem neoliberalnego Konsensusu Waszyngtońskiego. Chociaż ostatnia publikacja może być częściowo tłumaczona jako chęć wstrząśnięcia opinią publiczną i decydentami przez głównego ekonomistę MFW Oliviera Blancharda, nie zaś jako zmiana kursu samego Funduszu, to i tak efekt jest dość poważny i jeszcze wzmacnia trend wyraźniejszego akcentowania wagi wzrostu gospodarczego.

Tym samym osłabienie pędu do cięcia wydatków jest mniej ryzykowne oraz bardziej potrzebne także w polskim przypadku. Nawet prezes NBP przyznał w tym temacie w grudniu: „Skoro nie musimy się ścigać [w cięciach], to się nie ścigajmy. A nie musimy”. Niezwykle istotne będzie w tym kontekście również zachowanie odpowiedniego poziomu wydatków samorządów.

Ostatnim elementem planu naprawy jest użycie inwestycyjnego defibrylatora nakierowanego na strukturalne zmiany gospodarki. Jeden z jego elementów stanowi spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe, która pierwszych inwestycji zamierza dokonywać w drugiej połowie roku, co może znacząco pomóc koniunkturze. Konieczny jest sprawny wybór projektów inwestycyjnych, spełniających warunki pracochłonności podczas procesu inwestycyjnego (dla odciążenia wysokiego bezrobocia) oraz przede wszystkim dających wysokie stopy zwrotu, choćby pośrednio (np. inwestycje w sieci przesyłowe i bloki energetyczne). Ważne będzie również wsparcie przedsiębiorstw tanim kredytem wytwórczym przez BGK.

Poprawa innowacyjności polskiej gospodarki powinna się odbywać nie tylko przez planowany fundusz Innowacje Polskie, lecz również za pomocą wykorzystania szansy na wielomiliardowy „motor inwestycyjny” dzięki starannej pracy przy przetargach dotyczących budowy tzw. tarczy jagiellońskiej (obrona powietrzna przeciwlotnicza i przeciwrakietowa). Polska myśl techniczna jest w stanie podołać dużej części tego wyzwania, co oznaczałoby wielki wzrost wysoko zaawansowanego przemysłu technicznego i precyzyjnego, a także rozwój ośrodków naukowo-badawczych, również na rzecz produkcji cywilnej.

Jednocześnie konieczne jest planowanie strategiczne, na wzór dawnego Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, zdolne przewidywać zagrożenia, szanse i uboczne konsekwencje podejmowania różnych działań. Takie programowanie wizyjne jest konieczne w coraz bardziej skomplikowanym świecie, szczególnie w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Planowanie strategiczne pozwoliłoby na bardziej harmonijny i dalekosiężny proces inwestycyjny i premiowanie rozwiązań dających najlepsze efekty w długim okresie.

Spoglądajmy zatem po nauki w przeszłość, ale pamiętajmy o dziś i o jutrze, aby w przyszłości nikt nie myślał o nas tego, co my mamy prawo myśleć o elitach I Rzeczypospolitej.

Krzysztof Mroczkowski

(ur. 1987) – publicysta, ekonomista i historyk. Propagator zapomnianej
historii myśli ekonomicznej i teorii rozwoju. Stały współpracownik
„Nowego Obywatela”.

10 odpowiedzi na „Kto winien wczorajszych klęsk, kto budował lepsze jutro?

 1. Amsterdam pisze:

  Autor nie ma wystarczającego doświadczenia w analizowaniu spraw dotyczących gospodarki. Mieszanie historii ze sprawami obecnych finansów w kraju nie ma sensu.Wydaje się ze autor filtruje informacje które mu nie pasują. Na pytanie czy dług jest groźny dla kraju i czy próg 55% jest właściwy należy odpowiedzieć ze dla każdego kraju wysokość długu i próg jest inny. Dla kilku krajów gdzie obligacje są sprzedawane na zerowej stopie a nawet niewielkiej minusowej koszt obsługi dług jest bardzo niski. Dla Polski obsługa długu kosztuje 6% czyli ponad 40 miliardów zl rocznie tzn więcej niż cały dochód z podatkowa od pracowników. Kraje takie jak Niemcy, Holandia mogą finansować dług przez długie lata, Polska nie ma takiej szansy. Dlatego uważam próg 55% jest najlepszym zabezpieczeniem kraju przed bankructwem.

 2. kmroczkowski87 pisze:

  Krótka odpowiedź na kwestię poziomu długu do PKB brzmi tak:
  Jak sama nazwa wskaźnika sugeruje, na kształtowanie się tej relacji ma wpływ zarówno poziom długu, jak i poziom PKB. Tym samym cięcia budżetowe zmieniające wysokość długu mają także wpływ na wysokość PKB. Już samo to, przy wskazaniu empirycznych badań, np. MFW, powinno dać ‘długo-centrykom’ (do których się nie zaliczam) wiele do myślenia.
  Długa odpowiedź powinna jednak poruszać szersze tło, a zatem długofalową zdolność gospodarki do wzrostu.
  Otóż długofalowa zdolność gospodarki do wzrostu może być wspomagana długiem. Jak Pan słusznie zauważył, czasami inwestorzy pożyczają nawet na ujemny procent, jak to się zdarza w wypadku niemieckich bundów; tj. inwestorzy płacą określoną ilość w euro, aby później odebrać mniejszą ilość euro (co nawiasem mówiąc jest b. złym sygnałem gosp.) . Tym samym zdolność obsługi długu jest czym innym niż jego wielkość, co pokazuje b. wiele krajów świata, a także, pomimo całego ‘spinu’, pro-cięciowe badania Reinhardt&Rogoff.
  Przy okazji warto przypomnieć dwie rzeczy.
  Po pierwsze, przyczyną kryzysu jest zasysanie kredytu przez chory balon złych długów prywatnych. Wzrost długu publicznego jest pochodną tego pierwszego, jest to akcja obrony przed kolapsem gwałtownego delewarowania. Kłopoty Eurostrefy wynikają nie z poziomu długu, lecz z umówionego ataku spekulacyjnego, który był opisany w prasie, zanim do niego doszło.[1] Oczywiście właściwą reakcją nie powinna być pomoc publiczna w rozminowywaniu kolejnych kryzysów bańki spekulacyjnej, lecz regulacje finansowe zabezpieczające normalne funkcjonowanie działalności depozytowo-kredytowej, odcinające spekulacyjny wrzód (a zatem Glass Steagall, podatek od transakcji finansowych, Commodity Exchange Act, Securities Exchange Act, ‘uptick rule’, etc.).
  Po drugie, niestety w konstytucji mamy zakaz skupu polskiego długu przez bank centralny. Tym samym to, co robi Fed, Bank Anglii i od niedawna ECB, jest w Polsce póki co tabu.
  Po trzecie, pieniądz i papiery wartościowe nie są wyznacznikiem poziomu życia społeczeństw, a jedynie środkiem wymiany. Wyznacznikiem poziomu życia jest trwała zdolność rozwoju społeczno-gospodarczego.
  A zatem:
  Ograniczenie 55% progiem, zapisanym w ignoranckiej ustawie o finansach publicznych (2009) i wypływająca z tego ‘reguła wydatkowa’ oszczędzają pieniądze, ale tną rzeczywisty potencjał rozwojowy kraju, poprzez utrudnienia edukacji, dostępu do usług publicznych i instytucji kultury, bibliotek itd. Obniżenie tego rozwojowego sprawia, iż ewentualny rozwój gospodarczy będzie słabszy[2], ze względu na słabość kluczowego czynnika determinującego ten wzrost.
  Ten kluczowy czynnik (nie-kapitał, nie-zasoby i nie-ilość pracy) sprowokował badającego wzrost czynników produkcji i wzrost produkcji[3] Mosesa Abramovitza do oceny ‘niewidzialnego czynnika’ jako 85-90% powodu wzrostu produkcji. Te 85-90% określił miarą ignorancji ekonomistów. Noblista Robert Solow nazwał ten niewyjaśniony czynnik produkcji ‘resztką Solowa’ (nb. ładna mi resztka…).
  Otóż jest to powodowany rozpowszechnianiem wiedzy i wspomagany stymulującymi kreatywność wydatkami społecznymi (oświata, kultura) wzrost produktywności pracy – większy potencjał rozwojowy to szybszy przyrost wiedzy na głowę i szybszy przyrost produkcji na głowę. Dlatego cięcia powodowane regułą wydatkową zmniejszające potencjał rozwojowy będą miały w średnim i długim okresie negatywny wpływ na rozwój.
  W krótkim okresie będą miały negatywny wpływ na wzrost PKB – gaszą popyt. Potrzebujemy większych wydatków. Ponieważ konsumpcja gosp. dom.(C) i inwestycje przedsiębiorstw(I) stagnują konieczne jest pobudzenie gospodarki wydatkami państwa (G), chociaż oczywiście niektórych można dokonywać poza-budżetowo (inwestycje polskie), niektóre wydatki, na prowincji, muszą być utrzymywane przez budżet.
  Dług jest pochodną sytuacji gospodarczej, w niektórych przypadkach jest konieczny, wpływ ma także wymiana handlowa (import-export). To wszystko zaś, z dobrobytem obywateli na czele, jest uzależnione od struktury gospodarki, a zatem wydajności – wzrostu wartości dodanej na głowę.

  [1] http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703795004575087741848074392.html
  Zob. także: http://www.nytimes.com/2010/12/12/business/12advantage.html?pagewanted=all&_r=0
  [2] http://www.unibg.it/dati/corsi/910003/52997-Seminar%20by%20Alain%20Parguez.pdf
  [3] http://www.nber.org/chapters/c5650.pdf

 3. Piotr Kuligowski pisze:

  Nie lubię pastwienia się nad I RP, choć ostatnio jest ono chyba modne. Bo jednak to te złe elity, o których wspomina autor, zbudowały unikatowe w skali Europy państwo, w którym ok. 10% mieszkańców miało prawo do partycypacji w rządach, a król nie mógł dowolnej osoby aresztować czy zamordować, bo akurat miał taki kaprys. I argument o tym, że ustrój demokracji szlacheckiej musiał upaść w starciu z monarchiami absolutnymi też mnie nie przekonuje. II RP upadła w starciu z III Rzeszą, ale nie czyni to z III Rzeszy państwa przyjaźniejszego obywatelom. Podobnie cesarstwo austriackie, w którym u schyłku XVIII w. monarcha mógł regulować nawet liczbę świec na ołtarzach w kościołach, nie przedstawia się pozytywnie na tle I RP.
  Oczywiście, że ok. 70% ludności chłopskiej cierpiało praktycznie permanentne niewolnictwo. Jednak, jak wspomina autor tekstu, w XVIII w. coraz wyraźniej brzmiały głosy za zmianą tego stanu rzeczy, formułowane – tak, tak! – przez przedstawicieli szlachty.
  Co do powstania styczniowego, czytałem w ostatnich dniach wiele artykułów prasowych nt. tego zrywu. Uderzające, że większość publicystów uważa, że zakończyło się ono w 1864 r., choć ostatni oddział poddał się dopiero w 1865 r. Chyba najciekawszy tekst o powstaniu przeczytałem w „Gazecie Polskiej” – czyli piśmie bardzo odległym mi ideowo.

 4. kmroczkowski87 pisze:

  P. Piotrze,
  jakieś wnioski z naszej historii musimy wyciągać. Przypadek I RP jest o tyle ciekawy, iż jak na dłoni widać oligarchizację społeczną i jej konsekwencje ekonomiczne. Jest również na tyle odległy, iż do postaci historycznych możemy odnieść się z dystansem, tj. p. Leszek Bubel nie musi wymyślać ‚prawdziwych’ nazwisk takich postaci, jak S. A. Poniatowski, M. Zebrzydowski, M. Radziejowski, J.S. Lubomirski i wielu innych… :-) Kwestia jest w ogóle szersza, dlatego napisałem o setkach, a mogłem napisać o tysiącach ludzi odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.

  Skoro więc przyjmiemy, iż na początku I RP, była ona państwem, której klasa polityczna była względnie samodzielna, tedy rozliczanie jej z efektów jej działań ma jak najbardziej sens. W Obywatelu b. dobrze na temat aspektów gospodarczych tej oligarchizacji I RP napisał p. J. Wawrowski, polecam tę analizę.

  To oczywiście nie oznacza krytyki wszystkiego, jeszcze w XVI wieku polski humanizm trzymał się mocno, czego dowodem była tolerancja religijna. Niestety mądrzy ludzie, ekonomicznie kompetentni, rozumiejący konieczność państwowego wysiłku na rzecz zmiany struktury gosp. kraju nie mieli siły przebicia (Grodwagner, Fredro). I RP pokazała, iż stanie w miejscu jest niemożliwe*, kończy się degeneracją (większe obciążenia pańszczyźniane.

  Nie chodzi tu o wychwalanie monarchii absolutnej, ale ‚sztuki państwowej’ (statecraft), czyli kameralizmu, który brał sobie za cel poprawę warunków bytowania zbiorowości, w rewolucyjny sposób zrywając z myśleniem klasowym.

  Jeśli chodzi o Powstanie Styczniowe, to z tekstu wyleciały smaczne kawałki, np. z książki Kazimierza Gregorowicza, opisującego prowokację mającą doprowadzić do powstania w Lublinie już w 1861 (KG był uczestnikiem tych wydarzeń), oraz o współpracy rosyjsko-amerykańskiej przeciw Wielkiej Brytanii i oligarchicznemu Południu (rosyjskie floty m.in. ochraniały Nowy Jork i San Francisco).

  Można jeszcze dodać, że po rozbiciu korpusu Hauke-Bosaka powstanie wygasało. Już w trakcie karnawału 1864 warszawskie elity zrzucały żałobę i szły na bale prosić Rosjan o wstawiennictwo za aresztowanymi krewnymi. Fakt podstawowy – niezdolność utrzymania żadnego znaczniejszego miasta przez powstańców – pokazuje jak wielkie mieli oni szanse. O tym m.in. pisze L. Mażewski w książce ‚Powstańczy szantaż’.

  Pozdrawiam

  *Przeczy argumentowi ‚komparatywnych (względnych) korzyści’ Ricardo, wg. którego (za E. Reinertem) plemię pozostające w epoce kamienia powinno wykorzystywać swą specjalizację w kamieniu, a nie zaś naśladować plemię, które już jest w epoce brązu. :-) Ten argument służy narzucaniu ‚wolnego handlu’ krajom niedorozwiniętym, betonując ich zacofane struktury.

 5. Mam kłopot: lektura nasuwa tyle uwag i pytań stanowiących miarę wartości tekstu, że trzeba z czegoś zrezygnować. Wybieram kwestię dlugu państwowego. Jak to właściwie jest?
  Na chłopski rozum, ponieważ pieniądz jest środkiem wymiany, zachowanie ładu finasów wymaga by będący w obiegu pieniądz miał pokrycie w towarach (równowaga popytu i podaży). W sytuacji nadmiaru towaru (o nadmiarze świadczy powodujące bezrobocie ograniczanie produkcji), należy dodrukować banknotów i zapłacić nimi ludziom za cośkolwiek przynoszącego jednak pożytek. Dlaczego taka prosta operacja spowodowałaby katastrofę finasów? Dlaczego dodrukowanie pieniędzy musi odbywać się jedynie jako forma (fikcyjnego?) długu, który i tak, jak to wynika z historii {np. Wojciech Morawski „Historia finansów XX wieku”) prawdopodobnie nigdy nie zostanie spłacony?

 6. Postawiłem pytanie, na które sam spróbuję dać odpowiedź: pieniądze wypłacone pracownikom, których potrzeby dotyczą będących w nadmiarze dóbr powszechnego użytku, puszczone w obieg prędzej czy później znajdą się w posiadaniu członków zasobnej klasy rządzących rynkiem, produkcją i finansami. Ci są zainteresowani jedynie nabywaniem przedmiotów luksusowych, których zawsze brakuje ex definitione: luksusem jest to, czego nie ma. Pojawienie się dodatkowych pieniędzy w obrocie tymi dogbrami powoduje inflację i dewaluację, co odtwarza stan nierównowagi rynkowej i da capo.
  Jeśli ten schemat jest słuszny, to logicznie wnioskując remedium stanowiłoby zwiększenie opodatkowania osób zamożnych (progresja podatkowa, podatek od wzbogacenia itp.).

 7. I jeszcze uwaga: w podany wyżej schemat wplata się czynnik oparty nie na świecie materialnym, lecz na psychice: zarówno bogaci jak i biedni nie lubią (to jest ten czynnik psychiczny) płacić podatków. Zarazem jednak bogaci, dysponując zasobami gotówki mają znacznie większą możliwość przeciwdzialania, czego przykład (bardzo łagodnej formy) dał niedawno znany aktor francuski Depardieu. Bardziej gwałtowne, a niekiedy drastyczne sposoby dążenia do zachowania bogactwa znamy z kronik kryminalnych i z historii konfliktów zbrojnych.

  • kmroczkowski87 pisze:

   Jeżeli intuicja podpowiada panu, iż państwa tak naprawdę nie muszą się zadłużać – to dobrze panu podpowiada. Podobnie jak technicznie do uniknięcia są podatki, państwo teoretycznie mogłoby zapewnić odpowiedni poziom wydatków i inwestycji innymi instrumentami. Nie znaczy to jednak, że jest to dobre rozwiązanie – emisja/skup obligacji i pobieranie podatków/wydawanie wydatków pomagają w regulowaniu gospodarki, jeżeli umiejętnie używa się tych instrumentów.

   Powstaje oczywiście pytanie dlaczego przy emisji NBP kilkanaście miliardów idzie za granicę każdego roku (taki jest mechanizm), ale to już pytanie bardziej polityczne niż techniczne.

   Natomiast nie wylewajmy dziecka z kąpielą: ważne, żeby system kredytu był de facto uspołeczniony, niekoniecznie de iure. Kredyt ma służyć społeczeństwu, to że ta rola szwankuje jest problemem, to jak to wpływa na realną gospodarkę, nie zaś zapisy księgowe, które mogą się zmienić w kilka chwil przy odpowiednich operacjach emisji i skupu przez bank centralny, jako organ pieniężny społeczeństwa (suwerena).

   W chwili obecnej wielki problem stanowi wysoka stopa procentowa. Pomyłki(?) RPP w maju i październiku przypominają najgorszy koszmar lat 2000-2001. Otóż stopa jest 2% powyżej inflacji, podczas, gdy wiele krajów ma realną stopę ujemną (poniżej inflacji) dla pobudzenia gospodarki. Nie postuluję stopy ujemnej ani ruchów b. drastycznych niż obniżki 50pb na miesiąc. To mogłoby spowodować ostre szarpnięcie i wycofanie kapitału zagranicznego, wpływając na banki, obligacje, gospodarkę. Ale nie powinniśmy bać się ciąć gdyż długofalowy trend (rok-dwa) to umacnianie złotówki, także stopniowe cięcia, do 3,00-3,25% st. referencyjnej w kwietniu z dzisiejszych 4,00% to moim zdaniem byłoby zupełnie naturalne zagranie. Niestety, jaka jest RPP każdy widzi, ja tylko trzymam kciuki bo łatwo nie jest.

   To oczywiście najłatwiejszy instrument. Moim zdaniem NBP powinien zrobić to co jest tabu u nas, a co robią Fed, Bank Anglii i ECB – kupować obligacje. Z tym, że nie musi ich kupować od rządu, lecz z drugiej ręki, jak postuluje Kołodko.

   Pozdrawiam

 8. Jan Zakrzewski pisze:

  Jak wiadomo zbyt wysokie stopy procentowe, kredytowanie gospodarki we wszystkich poziomach, przełożyło się to na wyższe podatki. Fiskalizm państwa, gospodarka na kredycie to zmora drogiego pieniądza, przy małej produkcji następuje ochocza wyprzedaż to co polskie. Państwo nie chce planować wpływów podatkowych z produkcji. Zwiększona produkcja to większe wpływy podatkowe, zwiększenie miejsc pracy, wzrost podatników. Pytam jak mamy to zrobić przy konkurencji u sąsiadów którzy mają większość wpływów eksportowych jak ropa i gaz w Rosji. Państwo niemieckie które ma gotówkę na inwestycje państwowe i firmy z własną gotówką a my jesteśmy zmuszeni na kredyt, by sobie podrażać produkcję inwestycje do 100% kosztów. Z góry jesteśmy na przegranej są tego efekty 8 razy mniejsze PKB jak Niemcy. Kto nam będzie finansował naszą gospodarkę pod kontem by nam się lepiej powodziło były miejsca pracy. Każdy kraj o ekonomicznej gospodarce myśli o zatrudnieniu swoich ludzi, stworzyć swoim miejsca pracy, eksport. Liczenie że jeżeli zjednoczymy się z Euro to panaceum. Będziemy musieli gospodarkę kredytować tylko że w Euro. Kto na tym zarobi jak nie mamy własnych banków. Nasze państwo mając swoją walutę pożycza w euro. Nie chce wiedzieć że mamy kłopoty w eksporcie w zeszłym roku 3% PKB. Planowana inflacja ponad 4% PKB wzrost gospodarczy 2% PKB. Wzrosły ceny podniosło się PKB bo 5% więcej zapłacimy za wszystko średnio. Tyle mieliśmy procent recesji. Tyle bez produkcji wzrośnie PKB i podatki. Jest na to sposób Emisja pieniędzy do np BGK i kredytować gospodarkę z emisji pieniądza pod kontrolą parlamentu do pewnego pułapu PKB. Czym że innym jest ściąganie pieniędzy z zagranicy i oddawanie części Polski, bo nie mamy pieniędzy, jak emisja ale już za swoje i wzmacnianie produkcji za biznesplany gospodarki, wszystko pod kontrolą. Ten układ wymusi że rząd będzie musiał reformować administrację i przenosić do gospodarki. Rząd będzie miał utrudnione branie kredytów, w walucie, a będzie myślał o tworzeniu podatników by mieć wpływy. Będzie planował wraz z samorządami wpływy podatkowe. Będzie pula pieniędzy na biznesplany nowe miejsca pracy, Powstanie tańsza produkcja nie obciążona drogim państwem,- bo na kredyt. Tanie kredyty gospodarcze gwarantowane, kreowane przez państwo wpływów podatkowych, dotacje na nowe miejsca pracy pod kontrolą. Nie będą tworzyły banki inflacji, wypływ pieniędzy z BGK będzie pod kontrola kierowane na wzrost gospodarczy, tańszą produkcję, zaczniemy być konkurencją dla świata. Nikt w tym układzie nie będzie myślał o podrażaniu produkcji a jak najtańszą. Stopy procentowe nie będą wysokie a tym samym nie będą za wiele trzymali w banku a inwestowali w gospodarkę. Myślę że wszystkim Polakom o to chodzi. Na pewno nie będzie się podobało bankierom, mało będą zarabiali,- mamy w Polsce i tak za dużo. Nie będzie się podobało firmom wyskoczy konkurencja, tańsza. Rząd nie weźmie kredytu, także nie na rękę. Program taki dostarczyłem rządowi, mają już dwa lata, pan Piechociński także,- widać po efektach jak dbają o rozwój kraju. Widać jak chcą ulżyć Polakom. Zbyt dużo lobbystów w firmach z kapitałem zagranicznym, by Polsce pozwolili na zmianę, niezależność gospodarczą Polski i wzrost gospodarczy. Dlatego rząd na drugi rok zaplanował wzrost 2.2% PKB inflację planowaną na 2.7 % PKB, mamy stały deficyt w handlu zagranicznym około 3% więc w dalszym ciągu zaplanowano recesję by się przypodobać lobbystom ze świata, by dalej Polskę pogrążać PKB podnosić sobie inflacją i mniejszą produkcją. Krótko 1% wzrostu PKB Niemiec to 100mld zł. To dbanie o interesy Niemiec w Polsce przez rząd.

  • kmroczkowski87 pisze:

   Polecam panu lekturę raportów Polskiego Lobby Przemysłowego (plp.info.pl),
   raportu 2011 o kryzysie i sposobach naprawy, raportu 2012 o przemyśle i wizji nowoczesnej industrializacji, oraz odpowiadający nowymi rekomendacjami na najnowsze wydarzenia i przewidywane zmiany raport 2013, który ukaże się za ok. 2 miesiące, a który mam przyjemność redagować.

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>